Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Sugautų žuvų kiekio sertifikato tvirtinimas

PATVIRTINTA

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V1-64

 

 

SUGAUTŲ ŽUVŲ KIEKIO SERTIFIKATO TVIRTINIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Sugautų žuvų kiekio sertifikato tvirtinimas laivams, žvejojantiems su Lietuvos vėliava
2. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią, neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (OL 2008 L 286, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 202/2011 (OL 2011 L 57, p. 10).

2009 m. spalio 22 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1010/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, įgyvendinimo taisyklės (OL 2009 L 280, p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1222/2011 (OL 2011 L 314, p. 2).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 458 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių žuvininkystės produktų importo, eksporto ir reeksporto tvarką, įgyvendinimą, paskyrimo“.

3. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Užpildyta sertifikato forma (informacija apie ūkio subjektą ir duomenys apie žvejybą)
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Užpildyta sertifikato forma (informacija apie ūkio subjektą ir duomenys apie žvejybą)
5. Administracinės paslaugos teikėjas Eduardas Vozgirdas, Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus specialistas, tel. (8 700) 14 935, el. paštas: Eduardas.Vozgirdas@zuv.lt
6. Administracinės paslaugos vadovas Eglė Radaitytė, Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėja, tel. (8 700) 14 920, el. paštas: Egle.Radaityte@zuv.lt
7. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 3 darbo dienas
8. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Neatlygintinai
9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Sertifikato forma pateikta 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią, neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (OL 2008 L 286, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 202/2011 (OL 2011 L 57, p. 10), II priede.
10. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Sekos schema.

 

_____________

 

Informacija tikslinta 2019-05-10