Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Specialiojo leidimo perkrauti ir transportuoti žvejybos produktus išdavimas

PATVIRTINTA

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V1-123 (Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V1-78 redakcija)

 

SPECIALIOJO LEIDIMO PERKRAUTI IR TRANSPORTUOTI ŽVEJYBOS PRODUKTUS IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Specialiojo leidimo perkrauti ir transportuoti žvejybos produktus išdavimas.
2. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 2.1. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.

2.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“.

3. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas išduoti specialųjį leidimą perkrauti ir transportuoti žvejybos produktus.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 4.1. Informacija apie tai, ar ūkio subjektui teisės aktų nustatyta tvarka nėra atimta teisė žvejoti tuo Lietuvos Respublikos žvejybos laivu, dėl kurio eksploatavimo prašoma išduoti specialųjį leidimą perkrauti ir transportuoti žvejybos produktus, ir laivas turi galiojantį arba laikiną leidimą laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava.

4.2. Informacija apie tai, ar Lietuvos Respublikos žvejybos laivas, dėl kurio eksploatavimo prašoma išduoti specialųjį leidimą perkrauti ir transportuoti žvejybos produktus, neįtrauktas į Neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašą, pateiktą 2010 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 468/2010, kuriuo sudaromas Neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas, priede.

5. Administracinės paslaugos teikėjas Arūnas Jonaitis, Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 700) 14 918, el. paštas [email protected]
6. Administracinės paslaugos vadovas Gintarė Aničienė, Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vedėja, tel. (8 700) 14 938, el. paštas [email protected]
7. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Iki 15 darbo dienų.
8. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Neatlygintinai.
9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas dėstomas laisva forma. Jame turi būti nurodyta:

9.1. prašomo išduoti žvejybos leidimo rūšis;

9.2. refrižeratoriaus, kuriam prašoma išduoti leidimą transportinei veiklai, pavadinimas;

9.3. transportinės veiklos vykdymo rajonas;

9.4. pageidaujama žvejybos leidimo įsigaliojimo data.

10. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Sekos schema.

 

________________

 

Informacija tikslinta 2022-08-30