Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Pažymos apie darbo užmokestį išdavimas

PATVIRTINTA

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V1-64

 

PAŽYMOS APIE DARBO UŽMOKESTĮ IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie darbo užmokestį išdavimas.
2. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 2.1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

2.2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

3. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Pagal poreikį.
5. Administracinės paslaugos teikėjas Lijana Kivylienė, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, tel. (8 700) 14 940, el. paštas [email protected]
6. Administracinės paslaugos vadovas Malvina Kazlauskienė, Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja, tel. (8 700) 14 907, el. paštas [email protected]
7. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti iš karto, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Žuvininkystės tarnyboje dienos.
8. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygtinai) Neatlygintinai.
9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas dėstomas laisva forma. Jame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba kiti kontaktiniai duomenys atsakymui gauti, laikotarpis, už kurį reikalinga pažyma. Prašymo forma čia.
10. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Sekos schema.

______________

Informacija tikslinta 2020-05-06