Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Nototeninių dančių (Dissostichus spp.) eksporto bei reeksporto sertifikato išdavimas

PATVIRTINTA

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V1-123 (Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V1-78 redakcija)

 

NOTOTENINIŲ DANČIŲ (DISSOSTICHUS SPP.) EKSPORTO BEI REEKSPORTO SERTIFIKATO IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Nototeninių dančių (Dissostichus spp.) eksporto bei reeksporto sertifikato išdavimas.
2. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

 

 

 

 

2.1. 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1035/2001, nustatantis Dissostichus spp. sugavimo dokumentavimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 37 tomas, p. 299).

2.2. 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 OL 2008 L 286, p. 1).

3. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 

 

Asmuo, norintis gauti Nototeninių dančių (Dissostichus spp.) eksporto ar reeksporto sertifikatą, ne vėliau kaip 10 darbo dienų prieš šio sertifikato išdavimą, Žuvininkystės tarnybai turi pateikti šiuos dokumentus bei informaciją:

3.1. Nototeninių dančių (Dissostichus spp.) sugavimo dokumentą;

3.2. kitų valstybės institucijų prekėms įformintų arba išduotų dokumentų, įrodančių teisėtą krovinio patekimą į Lietuvos Respublikos teritoriją (pvz., muitinei pateiktos deklaracijos ar kito dokumento kopiją), kuriuose būtų informacija apie krovinį (pvz., žuvų rūšis, krovinio svoris ir t. t.), kopijas;

3.3. su kroviniu susijusius pirkimo–pardavimo dokumentus, pagal kuriuos krovinys įvežtas į Lietuvos Respublikos teritoriją ir / arba išvežamas iš Lietuvos į kitą šalį.

4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie prašyme pateiktus duomenis – iš Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijos, interneto svetainės adresas www.ccamlr.org/ecds.
5. Administracinės paslaugos teikėjas Jolanta Preimantė, Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 700) 14 924, el. paštas [email protected]
6. Administracinės paslaugos vadovas Gintarė Aničienė, Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vedėja, tel. (8 700) 14 938, el. paštas [email protected]
7. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Iki 20 kalendorinių dienų.
8. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Rinkliava – 4,00 EUR.

Valstybinė mokesčių inspekcija, „Swedbank“, banko kodas 73000,

a. s. LT24 7300 0101 1239 4300,

DNB bankas, banko kodas 40100,

a. s. LT74 4010 0510 0132 4763,

SEB bankas, banko kodas 70440,

a. s. LT05 7044 0600 0788 7175,

Šiaulių bankas, banko kodas 71800,

a. s. LT32 7180 0000 0014 1038,

Danske Bank, banko kodas 74000,

a. s. LT74 7400 0000 0872 3870,

Nordea Bank, banko kodas 21400,

a. s. LT12 2140 0300 0268 0220,

Medicinos bankas, banko kodas 72300,

a. s. LT42 7230 0000 0012 0025,

įmokos kodas 5760, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas dėstomas laisva forma, turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo įgalioto asmens.

Prašyme turi būti nurodoma:

1.     9.1. krovinį sudarančių žuvų rūšis, TARIC kodas, krovinio dydis (išreikštas kilogramais);

9.2. iš kokios šalies ir kokia transporto priemone krovinys įvežtas į Lietuvos Respublikos teritoriją;

9.3. į kurią šalį krovinys bus išvežtas, krovinį išvežančios transporto priemonės registracijos numeris, registravimo šalis;

9.4. eksportuotojo pavadinimas, adresas, šalis;

9.5. importuotojo pavadinimas, adresas, šalis;

9.6. krovinio iškrovimo vieta (šalis ir miestas).

Prašyme nurodomi pridedami dokumentai ir lapų skaičius.

10. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Sekos schema

___________________

Informacija tikslinta 2022-08-30