Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo išdavimas

PATVIRTINTA

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V1-78

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVO LIUDIJIMO IŠDAVIMO ARBA KEITIMO (ŪKIO SUBJEKTUI PRARADUS IŠDUOTĄ LIUDIJIMĄ ARBA PASIKEITUS JAME NURODYTIEMS DUOMENIMS) ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo išdavimas arba keitimas (ūkio subjektui praradus išduotą liudijimą ar pasikeitus jame nurodytiems duomenims, išskyrus duomenis apie žvejybos pajėgumą ir Lietuvos Respublikos žvejybos laivo valdytojo pasikeitimo atvejį).
2. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 2.1. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.

2.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-884 „Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo išdavimo, jo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, liudijimo pakeitimo ir liudijimo galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

3. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 3.1. Išduodant Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimą:

3.1.1. Prašymas išduoti laivo liudijimą, kuriame turi būti nurodyta, kokiu pagrindu yra valdomas laisvas žvejybos pajėgumas, reikalingas žvejybos laivui įtraukti į duomenų sistemą (jeigu laisvą žvejybos pajėgumą perdavė kitas fizinis ar juridinis asmuo, kartu su prašymu pateikiamas šio asmens  patvirtinimas apie perduotą laisvą žvejybos pajėgumą), kartu su Lietuvos Respublikos žvejybos laivo duomenų anketa.

3.1.2. Lietuvos transporto saugos administracijos išduotas Laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimas ar Laivo laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimas, ar Vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimas.

3.1.3. Leidimas plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava arba Leidimas laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava (jeigu taikoma).

3.1.4. Laivo klasės liudijimas (jei taikoma).

3.1.5. Sutartis, kuria suteikiama valdymo teisė į laivą (jeigu prašymą teikia laivo valdytojas).

3.1.6. Kai prašomas įtraukti į duomenų sistemą žvejybos laivas anksčiau buvo registruotas Europos Sąjungos žvejybos laivyno registre kitoje valstybėje narėje – jo išregistravimą iš tos valstybės narės žvejybos laivų registro patvirtinantis dokumentas (jei taikoma).

3.1.7. Juridinio asmens registravimo pažymėjimas (jei žvejybos laivo savininkas (valdytojas) juridinis asmuo) arba asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei žvejybos laivo savininkas (valdytojas) fizinis asmuo).

3.2. Jei Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimas keičiamas:

3.2.1. Jei liudijimas keičiamas jį praradus, ūkio subjektas pateikia prašymą pakeisti prarastą liudijimą.

3.2.2. Jei liudijimas keičiamas pasikeitus duomenims apie žvejybos pajėgumą, ūkio subjektas pateikia:

3.2.2.1. prašymą pakeisti liudijimą kartu su užpildyta žvejybos laivo duomenų anketa;

3.2.2.2. sertifikatą, kad žvejybos laivo variklis nėra pajėgus pasiekti didesnės negu sertifikate nustatyta didžiausia ilgalaikė variklio galia, jei buvo sumontuotas naujas arba pakeistas ar techniškai modifikuotas esamas varomasis variklis;

3.2.2.3. kitus žvejybos laivo techninių duomenų pasikeitimus patvirtinančius dokumentus.

3.2.3. Jei liudijimas keičiamas pasikeitus kitiems liudijime nurodytiems duomenims (išskyrus duomenis apie žvejybos pajėgumą ir Lietuvos Respublikos žvejybos laivo valdytojo pasikeitimo atvejį), ūkio subjektas pateikia:

3.2.3.1. prašymą pakeisti liudijimą kartu su užpildyta žvejybos laivo duomenų anketa;

3.2.3.2. kitus žvejybos laivo duomenų pasikeitimus patvirtinančius dokumentus.

3.2.4. Taip pat pateikiamas anksčiau žvejybos laivui išduotas nebegaliojančio liudijimo originalas ir juridinio asmens registravimo pažymėjimas (jei ūkio subjektas juridinis asmuo) arba asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei ūkio subjektas fizinis asmuo).

4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

5. Administracinės paslaugos teikėjas Robertinas Tarasevičius, Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 700) 14 930, el. paštas  [email protected] 
6. Administracinės paslaugos vadovas Gintarė Aničienė, Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vedėja, tel. (8 700) 14 938, el. paštas [email protected]
7. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo dienų.
8. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Rinkliava už Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo išdavimą – 46,00 EUR.

Rinkliava už Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo keitimą (ūkio subjektui praradus išduotą liudijimą ar pasikeitus jame nurodytiems duomenims) – 28,00 EUR.

Valstybinė mokesčių inspekcija, „Swedbank“, banko kodas 73000,

a. s. LT24 7300 0101 1239 4300,

DNB bankas, banko kodas 40100,

a. s. LT74 4010 0510 0132 4763,

SEB bankas, banko kodas 70440,

a. s.  LT05 7044 0600 0788 7175,

Šiaulių bankas, banko kodas 71800,

a. s. LT32 7180 0000 0014 1038,

Danske Bank, banko kodas 74000,

a. s. LT74 7400 0000 0872 3870,

Nordea Bank, banko kodas 21400,

a. s. LT12 2140 0300 0268 0220,

Medicinos bankas, banko kodas 72300,

a. s. LT42 7230 0000 0012 0025,

įmokos kodas 5760, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

 

Fizinio asmens prašyme turi būti nurodyta: fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas ir parašas.

Juridinio asmens prašyme turi būti nurodyta: juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinės adresas, asmens, turinčio teisę veikti juridinio asmens vardu, vardas, pavardė, parašas. Jei liudijimas keičiamas pasikeitus duomenims apie žvejybos pajėgumą, jame turi būti nurodoma, kokiu pagrindu yra valdomas žvejybos pajėgumas, kuris panaudojamas padidinant Lietuvos Respublikos žvejybos laivo pajėgumą (jeigu laisvą žvejybos pajėgumą perdavė kitas juridinis ar fizinis asmuo, kartu su prašymu pateikiamas šio asmens patvirtinimas apie perduotą laisvą žvejybos pajėgumą).

Prašymo turinys dėstomas laisva forma.

Žvejybos laivo duomenų anketa pateikta Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo išdavimo, jo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, liudijimo pakeitimo ir liudijimo galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-884 „Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo išdavimo, jo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, liudijimo pakeitimo ir liudijimo galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 2 priede.

10. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Sekos schema.

____________________

Informacija tikslinta 2022-05-20