Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvų Pralaidų Įrengimas Ir Modernizavimas Tauragės Rajone

Projektą „Žuvų pralaidų įrengimas ir modernizavimas Tauragės rajone“ Nr. 40PT-KT-16-1-00091-PR001 (toliau – Projektas) įgyvendina Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba). Projektas parengtas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą ar saugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „NATURA 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „NATURA 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas“.

 

  • 2017 m. liepos 14 d. Žuvininkystės tarnyba pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos skyrimo Projektui įgyvendinti;
  • 2017 lapkričio 29 d. pateiktas pirmasis mokėjimo prašymas paramai gauti.

 

Pagrindinis projekto tikslas – apsaugoti ir plėtoti vidaus vandenų fauną ir florą prisidedant prie vandens aplinkos gerinimo. Esamos užtvankos, kuriose numatoma pastatyti ar rekonstruoti žuvų pralaidas, trukdo praeivėms žuvims migracijos ir neršto metu pasiekti aukštupiuose esančias tinkamiausias nerštui vietas. Pastačius ar rekonstravus žuvų pralaidas, bus atvertas migracijos kelias praeivėms žuvims į nerštavietes.

 

Projekto uždavinys – gausinti žuvų išteklius sudarant palankias sąlygas natūraliai reprodukcijai, migracijai ir nerštui, pastatant ar rekonstruojant žuvų pralaidas esamose užtvankose.

 

Projekto įgyvendinimui jau yra parengti žuvų praėjimo tako (unikalus Nr. 7799-7006-9028) prie Tauragės užtvankos Jūros upėje rekonstrukcijos techninio darbo projektas, žuvų pralaidos Šunijos upėje esamoje Lomių užtvankoje, Tauragės r., Lomių k. ir žuvų pralaidos Ančios upėje esamoje Skaudvilės užtvankoje Tauragės r., Jakštų k. naujos statybos techninio darbo projektai.

 

Projekto metu numatomos investicijos:

  • Žuvų pralaidų, kurias numatoma statyti, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. 3D-427, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimą Nr. 1098, rekonstrukcijos/naujos statybos darbai.
  • Įgyvendinamų projektų stebėsenai reikalingi žuvų gaudymo įrenginiai, įranga ir mechanizmai (stacionarios ir kilnojamosios gaudyklės, tinklai ir kt. įrenginiai).

 

 

Projektas bus baigtas įgyvendinti 2020 m.

Projektas bus viešinamas visą jo įgyvendinimo laikotarpį.

Projekto vertė – 1 354 170 eurų.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017-12-19