Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės Tarnybos Prie Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos Darbuotojų Kvalifikacijos Tobulinimas

2013 m. rugpjūčio 1 d. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) pateikė projekto „Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (toliau – projektas) paraišką, parengtą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – ESFA).

 

Projekto tikslas – tobulinti Žuvininkystės tarnybos darbuotojų administracinius gebėjimus, susijusius su Žuvininkystės tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimu, dalyvavimu ES sprendimų priėmimo procese bei efektyviu jų įgyvendinimo užtikrinimu.

 

Pagrindiniai uždaviniai:

 

1. Surengti mokymus, kurie Žuvininkystės tarnybos specialistams suteiktų specifinių, aktualių bei darbui būtinų žinių, reikalingų sėkmingai dalyvauti priimant su veiklos sritimi susijusius sprendimus ES bei užtikrintų efektyvų jų įgyvendinimą.

 

2. Surengti mokymus, kaip efektyviau organizuoti Žuvininkystės tarnybos administracinę veiklą ir kurti darnią darbo atmosferą, taip siekiant operatyviau įgyvendinti Žuvininkystės tarnybos strateginius tikslus.

 

Šio projekto įgyvendinimo metu apie 40 proc. Žuvininkystės tarnybos darbuotojų pakels savo kvalifikaciją, kurią pritaikę tiesioginiame darbe, prisidės prie strateginių organizacijos tikslų įgyvendinimo ir konkurencingo žuvininkystės sektoriaus kūrimo. Mokymai suteiks šiuo metu itin svarbių ir būtinų žinių, reikalingų Žuvininkystės tarnybos konstruktyviam darbui.

 

Projekto įgyvendinimo metu vykdytos šios veiklos:

 

1.  Specialiosios, dalykinės anglų kalbos kursai.

2.  Mokymai apie ES politiką ir įstaigų administravimą bei tarptautinę komunikaciją.

3.  Mokymai apie tolimųjų jūrų verslinių žuvų įvairovę.

4.  Mokymai viešųjų pirkimų klausimais.

5.  Mokymai buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų rengimo klausimais.

6.  Socialines kompetencijas stiprinantys mokymai.

 

2013 m. pabaigoje buvo suderinta ir su ESFA pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-073.

2013 m. lapkričio 12 d. ir 14 d., 2014 m. vasario 3 d. ir 5 d. bei kovo 3–7 dienomis vyko mokymai buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų rengimo klausimais (mokymuose dalyvavo 9 Žuvininkystės tarnybos darbuotojai).

 

2013 m. gruodžio 4–6 dienomis vyko mokymai viešųjų pirkimų klausimais, kurių metu kvalifikaciją kėlė 58 Žuvininkystės tarnybos darbuotojai.

 

2014 m. kovo 3–7 d. vyko mokymai apie tolimųjų jūrų verslinių žuvų įvairovę, kurių metu kvalifikaciją kėlė 16 darbuotojų.

 

2014 m. balandžio–rugpjūčio mėn. vykdyti 60 akademinių valandų trukmės specialiosios, dalykinės anglų kalbos kursai, kuriuose mokėsi 22 darbuotojai.

 

2014 m. rugsėjo 17–19 dienomis vyko mokymai apie ES politiką ir įstaigų administravimą bei tarptautinę komunikaciją. Mokymuose dalyvavo 27 Žuvininkystės tarnybos darbuotojai.

 

2014 m. gruodžio 10–12 dienomis vyko socialines kompetencijas stiprinantys mokymai ( I dalis, 51 dalyvis).

 

2015 m. kovo 18–20 dienomis  surengti socialines kompetencijas stiprinantys mokymai (II dalis, 51 dalyvis).

 

2015 m. birželio–liepos mėnesiais surengti Projektinės veiklos finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos pagrindų mokymai (dalyvavo 4 darbuotojai).

Projektas baigtas 2015 m. rugsėjo 30 d. Projekto vertė – 113,92 tūkst. Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2016-04-22