Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Šilutės Žemės Ūkio Mokyklos Žuvininkystės Praktinio Mokymo Centro Sukūrimas

Projekto Šilutės žemės ūkio mokyklos žuvininkystės praktinio mokymo centro sukūrimas“(toliau – Projektas)įgyvendintoja – Šilutės žemės ūkio mokykla. 2010 m. gruodžio 1 d. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu tapo Projekto socialiniu partneriu.

Projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-031. Projektas parengtas pagal veiksmų programos „Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ veiksmų programos prioriteto priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.2011 m. liepos 29 d. buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis.

Projekto tikslas – Šilutės žemės ūkio mokyklos žuvininkystės praktinio mokymo centro sukūrimas, siekiant didinti profesinio mokymo paslaugų infrastruktūros prieinamumą ir gerinti mokymo paslaugų kokybę.

Projekto uždaviniai:

  1. Šilutės žemės ūkio mokyklos pastatų pritaikymas žuvininkystės profesiniam mokymui vykdyti (prieinamumo didinimas).
  2. Įrangos žuvininkystės profesiniam mokymui vykdyti įsigijimas (prieinamumo didinimas).

Įgyvendinus projektą būtų sukurtas modernus žuvininkystės sektoriaus specialybių mokymo centras Šilutės ŽŪM ir pradėta rengti jaunus žuvininkystės sektoriaus darbuotojus, kelti sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją, būtų skatinamas suaugusiųjų, pirmiausia – žvejų–verslininkų, žvejojančių jūrose ir vidaus vandenyse bei ūkininkų perkvalifikavimas, siekiant padėti jiems surasti naują ir papildomą pragyvenimo šaltinį – žuvų perdirbimą, akvakultūrą tvenkiniuose ir recirkuliacinio ciklo žuvų auginimo fermose, bei rekreacinę žuvininkystę. Projekto tikslinės grupės yra: vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą turintis jaunimas, siekiantis įgyti žuvininkystės sektoriaus darbininko specialybę; mokytojai ir dėstytojai, kuriems bus sudarytos sąlygos kelti savo kvalifikaciją; ūkininkai, siekiantys užsiimti žuvų auginimo ir perdirbimo savo ūkiuose veikla bei įgyti reikiamą kvalifikaciją pagal šias specialybes; žvejybos, akvakultūros ir žuvų perdirbimo įmonių savininkai, kuriems reikalingi kvalifikuoti minėtų specialybių darbuotojai. Esant ryškiai žuvininkystės sektoriaus darbuotojų senėjimo tendencijai Lietuvoje, kvalifikuotas jaunimas padėtų išspręsti žuvininkystės sektoriaus plėtros problemą. Žvejai, kurie dėl žuvų išteklių mažėjimo jūrose ir vidaus vandenyse bei ES taikomų priemonių ir direktyvų įgyvendinimo Lietuvoje yra verčiami trauktis iš žvejybos sektoriaus ir keisti savo kvalifikaciją į rekreacinės žvejybos organizavimą.

Tarnybos kaip socialinio partnerio indėlis projekte yra profesionaliai bendradarbiauti vykdant Žuvininkystės praktinio mokymo centro įkūrimo projekto atitikimo reikalavimams suderinimą ir vertinimą. Be to, Tarnybos specialistai konsultuoja ir teikia informaciją Šilutės žemės ūkio mokyklai žuvų auginimo, veisimo, naujų technologijų diegimo žuvininkystėje ir kitais klausimais.

Informacija atnaujinta 2011-10-12