Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Projekto Nr. 2006/289 „Pasienio Žuvys“ Leidiniai

Pasienio žuvys

Leidinį parengė R.Sabulis
Redakcinė komisija: A.Domarkas, L.Sabulienė, E.N.Milerienė

Vilnius, 2008. ISBN 978-9955-608-63-9. 26 p.

 

Leidinį skaitykite

 Pasienio žuvų išteklių atkūrimas
Sudarė A.Domarkas
Autoriai: dr. R.Repečka, A.Domarkas, dr. V.Kesminas, dr. E.Bukelskis, dr. T.Virbickas, dr. V.Žiliukas, dr. E.Milerienė, dr. A.Kaupinis, dr. L.Ložys, L.Kerosierius, J.Poviliūnas, E.Radaitytė
Recenzavo – dr. A.Gerulaitis, prof.,b.m.dr. S.Šibajevas
Vilnius, 2008. ISBN 978-9955-668-61-5. 144 p.Plačiau
LIETUVOS IR RUSIJOS PASIENIO VANDENS TELKINIŲ ŽUVŲ IŠTEKLIŲ ATKURIMO SĄLYGŲ MOKSLINĖ-TECHNINĖ PLĖTRA.

 

Tarptautinės mokslinės studentų ir jaunųjų mokslininkių konferencijos programa ir pranešimų santraukos

 

2007-10-16. 70×100/16. 4,19 sąlyg. sp. 1. Tiraias 300 egz. UAB „Inforastras”. www.inforastras.lt

Konferencijos rengėjai:
Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras
Žuvininkystės įmonių asociacija „Lampetra”
Kaliningrado valstybinis technikos universitetas

Plačiažnyplių vėžių veisimas

Guoda Mackevičienė, Liongina Mickėnienė, Virginija Pliūraitė, Birutė Jonynienė

Redaktorė Stefanija Skebienė

2007-07-05. 60×90/16. 1,75 sąl. sp. l.
UAB „Inforastras”, www.inforastras.lt

Plačiau

 Mėgėjiška ir rekreacinė žvejyba Lietuvos pasienio su Rusija vandenyse

Parengta įgyvendinant Interreg/Tacis projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė plėtra” Nr. 2006/289

Renginį parengė:
Algirdas Domarkas
Virgilijus Domarkas
Leonas Kerosierius
Denisas Raškauskas
Eglė Radaitytė
Arvydas Švagždys

Vilnius 2007

Plačiau

Žuvų ir vėžių veisimo biotechnika ir išteklių atkūrimas

Redagavo: b.m. k. Konstantinas Chainovskis, Stefanija Skebienė, Irena Žalakevičienė, Anna Budrienė

Vertė Vanda Kornikienė
Korektorė Gerda Markevičiūtė
Viršelyje panaudota Henriko Sakalausko nuotrauka
2008-02-12. 70×100/16. 15,48 sąl. sp. l. Tiražas 500 egz.
Išleido UAB „Inforastras”, www.inforastras.lt ir Lietuvos hidrobiologų draugija, Akademis g. 2, LT- Vilnius
Spausdino UAB „Petro ofsetas”, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius

Plačiau

 

Informacija atnaujinta 2010-10-21