Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lietuvos Žuvininkystės Duomenų Rinkimo Programos Koordinavimas Ir Įgyvendinimas

Projektas „Lietuvos žuvininkystės duomenų rinkimo programos koordinavimas ir įgyvendinimas“ (toliau – Projektas) buvo parengtas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos trečiojo Sąjungos prioriteto „BŽP įgyvendinimo skatinimas“ priemonę „Duomenų rinkimas“. Projektą koordinuoja ir įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kartu su partneriais Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru (toliau – Centras). 2016 m. balandžio mėn. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) vertinti buvo pateikta projekto paraiška, kuri buvo parengta vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės 2014–2010 metų veiksmų programos trečiojo Sąjungos prioriteto „BŽP įgyvendinimo skatinimas“ priemonės „Duomenų rinkimas“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D-145 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-876 „Dėl Lietuvos Nacionalinės žuvininkystės 2014–2016 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“.

Programos tikslas – rinkti ir tvarkyti ES žvejybos ištekliams ir žuvininkystės sektoriui įvertinti reikalingus biologinius duomenis, įvairių sričių kintamųjų duomenis, duomenis apie žvejybos sektoriaus poveikį jūrų ekosistemai bei vykdyti mokslinius tyrimus jūroje.

Trumpas aprašymas. Lietuvos žuvininkystės 2014–2020 metų duomenų rinkimo programą koordinuoja LR žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamentas, o įgyvendina Žuvininkystės tarnyba ir Centras. Programą sudaro šie moduliai: žvejybos sektoriaus įvertinimo modulis (ekonominių kintamųjų rinkimas, biologinių kintamųjų rinkimas, įvairių sričių kintamųjų rinkimas, jūroje atliekami moksliniai tyrimai), akvakultūros ir perdirbimo pramonės sektorių ekonominės padėties įvertinimo modulis (akvakultūros sektoriaus ekonominių duomenų rinkimas, perdirbimo pramonės ekonominių duomenų rinkimas), žvejybos sektoriaus poveikio jūrų ekosistemai įvertinimo modulis ir duomenų, kuriems taikoma duomenų rinkimo sistema, tvarkymo ir naudojimo modulis. Žuvininkystės tarnybai projekte numatyta rinkti žuvininkystės sektoriaus biologinius duomenis, įvairių sričių kintamųjų duomenis, duomenis apie žvejybos sektoriaus poveikį jūrų ekosistemai, vykdyti jūroje atliekamus mokslinius tyrimus (nustatyta Lietuvos nacionalinėje žuvininkystės 2014–2016 m. duomenų rinkimo programoje, kuri patvirtinta 2013 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-876). Duomenų tikslumo lygiai ir ėminių ėmimo intensyvumas nustatytas 2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimu Nr. 2010/93/ES. Lietuva kaip ir kitos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės yra įpareigota rinkti pirminius biologinius, techninius, aplinkos ir socialinius-ekonominius duomenis pagal daugiametes nacionalines programas ir koordinuoti savo nacionalines programas su kitomis to paties jūrų regiono valstybėmis narėmis bei užtikrinti valstybių narių bendradarbiavimą ir užduočių pasidalijimą vykdant Bendrąją žuvininkystės politiką (toliau – BŽP). Projekto tikslas – sėkmingai vykdyti BŽP, rinkti ir tvarkyti ES žvejybos ištekliams ir žuvininkystės sektoriui įvertinti reikalingus biologinius duomenis, įvairių sričių kintamųjų duomenis, duomenis apie žvejybos sektoriaus poveikį jūrų ekosistemai bei vykdyti mokslinius tyrimus jūroje, rinkti verslinės jūrų žuvininkystės bei žuvų perdirbimo pramonės ekonominius ir darbuotojų užimtumo duomenis. Be to, vykdant projektą yra nuolat apdorojami ir teikiami duomenys pagal gautus Europos Komisijos ir Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (angl. k. International Council for the Exploration of the Sea, ICES) užklausimus (ang. k. Data call). Žuvininkystės tarnybos specialistai dalyvauja darbo grupių susitikimuose pagal Europos Komisijos ir ICES sudarytą darbo grupių rekomenduojamą planą, kurių metu teikiami pasiūlymai, rekomendacijos dėl žuvininkystės duomenų rinkimo schemų, metodikų, dalinamasi įgyvendinimo patirtimi, analizuojami ir apdorojami surinkti visų šalių duomenys.

Informacija atnaujinta 2016-05-02