Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Archyvinių duomenų išdavimas

PATVIRTINTA

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V1-64

 

ARCHYVINIŲ DUOMENŲ IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Archyvinių duomenų išdavimas.
2. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 2.1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

2.2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

3. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 3.1. Prašymas (prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jei kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

3.2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu.

3.3. Atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos, jei prašymas siunčiamas paštu (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas).

3.4. Atsižvelgiant į prašymo turinį, reikiama informacija ir (ar) dokumentai ar jų kopijos (socialinio draudimo pažymėjimas, santuokos liudijimas (jei keitėsi pavardė).

4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija pagal asmens prašymą iš Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir jam pavaldžių archyvų (pagal poreikį).
5. Administracinės paslaugos teikėjas Kristina Romaitė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė tel. (8 700) 14 903, el. paštas [email protected]
6. Administracinės paslaugos vadovas Ilona Dumšienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, tel. (8 700) 14 942, el. paštas [email protected]
7. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti iš karto, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Žuvininkystės tarnyboje dienos.
8. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygtinai) Neatlygintinai.
9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas dėstomas laisva forma. Jame turi būti nurodyta asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba kiti kontaktiniai duomenys atsakymui gauti.
10. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Sekos schema.

_________________

 

 

Informacija tikslinta 2020-05-06