Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įgyvendinamas projektas „Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos administravimas ir įgyvendinimas“

Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos administravimo ir įgyvendinimo projektas (toliau – Projektas) parengtas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos pirmojo prioriteto „Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių atkūrimas ir išsaugojimas“ priemonę „Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas“. Projektu numatoma administruoti ir įgyvendinti  2021‒2023 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programą (toliau – Programa). Projekto tikslas – laikantis ES bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių užtikrinti Lietuvos Respublikos žuvininkystės kontrolės priemonių įgyvendinimą ir efektyvumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus vykdoma sustiprinta žuvininkystės išteklių kontrolė pagal patvirtintas specialiąsias kontrolės ir inspektavimo programas, užtikrinamas Lietuvos žuvininkystės kontrolės sistemos stiprinimo veiksmų plano vykdymas, tobulinamos ir atnaujinamos su kitomis žuvininkystės kontrolės informacinėmis sistemomis integruotos kompiuterizuotos duomenų, elektroninių žvejybos žurnalų, palydovinės žvejybos laivų stebėjimo sistemos, taip pat sistema, kurioje atliekamas kryžminis duomenų patikrinimas, duomenų analizė ir nustatomos klaidos bei gerinamas duomenų integralumas, bus modernizuojami turimi žvejybos kontrolės laivai, skirti žvejybos stebėsenai ir kontrolei Baltijos jūroje užtikrinti, įsigyjamos reikalingos priemonės, skirtos tinkamai vykdyti šalies įsipareigojimus žuvininkystės kontrolės srityje, organizuojamos mokymo ir mainų programos, taip pat ir tarp valstybių narių, skirtos už žuvininkystės veiklos stebėseną, kontrolę ir priežiūrą atsakingiems darbuotojams, didinamas žvejų, kitų suinteresuotų asmenų ir visuomenės supratimas apie ES bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių įgyvendinimą ir būtinybę kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba.

Projektas finansuojamas Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo lėšomis.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Daugiau apie projektą čia.

Share iconDalintis