Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Organizuojamas posėdis, kuriame aukciono būdu ūkio subjektams bus suteiktos perleidžiamosios teisės į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje

Vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2022 m. lapkričio 4 d. 11.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) patalpose (J. Janonio g. 24, Klaipėda), 328 kabinete,  įvyks  Perleidžiamųjų teisių į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo aukcionas.

Atsakingi asmenys: Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos nariai.

Parduodami kiekiai. Aukciono metu ūkio subjektams bus suteikiama:

 • 17,856 proc. perleidžiamųjų teisių į menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2022–2034 metams;
 • 5,049 proc. perleidžiamųjų teisių į lašišų žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2022–2034 metams.

Pradinės kainos.

Pradinė aukciono būdu paskirstomos 1 procento dydžio perleidžiamosios teisės į lašišų žvejybos galimybes Baltijos jūroje kaina, apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo174 straipsnio 10 dalimi, yra 54,30 EUR.

Pradinė aukciono būdu paskirstomos 1 procento dydžio perleidžiamosios teisės į menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje kaina, apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo174 straipsnio 10 dalimi, yra 13,50 EUR.

Aukciono dalyvio užstatas.

Aukciono dalyvio užstatas už 1 proc. perleidžiamosios teisės į lašišų žvejybos galimybes Baltijos jūroje yra 4.75 EUR.

Aukciono dalyvio užstatas už 1 proc. perleidžiamosios teisės į menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje yra 6.20 EUR.

Aukciono sąlygos. Ūkio subjektai, pageidaujantys dalyvauti aukcione ir turintys teisę gauti perleidžiamąsias teises, ne vėliau nei iki 2022 m. spalio 28  d. 15.45 val. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (J. Janonio g. 24,  Klaipėda) turi pateikti:

 1. Aprašo 1 priede nurodytą prašymą, kuriame turi nurodyti:
 • norimas gauti perleidžiamąsias teises;
 • Lietuvos Respublikos žvejybos laivo ( -ų), kuriuo ( -iais) numatoma žvejoti, pavadinimą ( -us);
 • atsiskaitomosios sąskaitos numerį, į kurią Žuvininkystės tarnyba galėtų pervesti nepanaudotą aukciono dalyvio užstatą pagal Aprašo 51 punktą;
 1. Asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją;
 2. Užpildytą deklaraciją, nurodytą Aprašo 2 priede;
 3. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo ( – ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);
 4. Perleidžiamosios teisės aukciono dalyvio užstato pervedimo į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą  LT354010051002026581 įrodymo dokumento kopiją;
 5. Įgaliojimą, jei aukcione dalyvauja ūkio subjekto įgaliotas asmuo.

Perleidžiamosios teisės aukciono dalyvio pervedamas užstatas turi būti ne mažesnis nei norimos įsigyti perleidžiamosios teisės dydžio ir pranešime apie vykstantį Komisijos posėdį paskelbto dalyvio užstato sandauga.

Perleidžiamųjų teisių į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo aukcione gali dalyvauti ūkio subjektai, atitinkantys visas šias sąlygas:

1. Sumokėję aukciono dalyvio užstatą.

2. Teisėtais pagrindais valdantys į Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių Baltijos jūroje, sąrašą, patvirtintą Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V1-120 „Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių Baltijos jūroje, ir Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje, sąrašų patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V1-120), įtrauktą Lietuvos Respublikos žvejybos laivą. Ūkio subjektai, teisėtais pagrindais valdantys tik į Žvejojančių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje laivų sąrašą, patvirtintą įsakymu Nr. V1-120, įtrauktą Lietuvos Respublikos žvejybos laivą, turi teisę dalyvauti skiriant perleidžiamąsias teises ar kvotas aukciono būdu arba jiems gali būti perleista perleidžiamoji teisė, tačiau gautą pagal tą teisę kvotą gali panaudoti tik Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje;

3. Perleidžiamosios teisės aukcione negali dalyvauti ūkio subjektas, kurio turima perleidžiamoji teisė lygi Žuvininkystės įstatymo 175 straipsnio 4 dalyje nustatytai ribai, įskaitant ir su juo susijusius ūkio subjektus, kaip jie apibrėžti Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 12–19 dalyse.

Aukciono eiga.

Komisijos pirmininkas paskelbia perleidžiamosios teisės aukciono dalyvius ir kiekvieno iš jų norimas įsigyti perleidžiamąsias teises, atsižvelgdamas į prašyme nurodytus pageidautus perleidžiamųjų teisių dydžius, pervestą aukciono dalyvio užstatą ir Žuvininkystės įstatymo 175 straipsnio 4 dalyje nustatytą apribojimą. Jei aukciono dalyvio užstatas yra mažesnis negu apskaičiuotas pagal Aprašo 31 punktą arba jei įsigijus prašomą perleidžiamąją teisę bus viršijamas Žuvininkystės įstatymo 175 straipsnio 4 dalyje nustatytas apribojimas, šio aukciono dalyvio prašoma perleidžiamoji teisė proporcingai sumažinama.

Perleidžiamosios teisės aukciono dalyviai turi teisę sumažinti prašomą įsigyti aukciono būdu perleidžiamąją teisę. Komisija paskelbia galutinius perleidžiamosios teisės aukciono dalyvių prašomų perleidžiamųjų teisių dydžius bei už pirmus perleidžiamosios teisės galiojimo metus kiekvieno aukciono dalyvio mokėtinas už perleidžiamąją teisę sumas, apskaičiuotas pagal pradinę kainą, nurodytą Aprašo 30 punkte.

Jei prašomų perleidžiamųjų teisių suma neviršija skirstomų perleidžiamųjų teisių, perleidžiamosios teisės aukciono dalyviams skiriamos prašomos teisės, už kurias jie turės sumokėti kaip nustatyta Aprašo VIII skyriuje.

Jei perleidžiamosios teisės aukciono dalyviams perleidžiamųjų teisių neužtenka, organizuojamas aukcionas.

Komisijos pirmininkas paskelbia ne mažiau kaip 10 procentų didesnę negu pradinė kainą. Kiekvienas perleidžiamosios teisės aukciono dalyvis gali pakeisti norimą už naują kainą įsigyti perleidžiamąją teisę, kuri negali būti didesnė negu pagal aprašo 34 punktą paskelbtas prašomas perleidžiamosios teisės dydis.

Po kiekvieno kainos pakėlimo perleidžiamosios teisės aukciono dalyviai informuojami, kiek jie turės sumokėti už prašomą perleidžiamąją teisę per pirmus perleidžiamosios teisės galiojimo metus.

Jei perleidžiamosios teisės aukciono dalyvių prašomų perleidžiamųjų teisių suma lygi skirstomai perleidžiamajai teisei, perleidžiamosios teisės aukciono dalyviams skiriamos prašomos perleidžiamosios teisės, už kurias jie turės sumokėti kaip nustatyta Aprašo VIII skyriuje. Jei perleidžiamosios teisės aukciono dalyviams perleidžiamųjų teisių neužtenka, tęsiamas aukcionas, kiekvieną kartą palaipsniui didinant kainą.

Jeigu aukciono metu paaiškėja, kad po paskutinio kainos pakėlimo perleidžiamosios teisės aukciono dalyvių prašomų perleidžiamųjų teisių suma yra mažesnė negu skirstoma perleidžiamoji teisė, perleidžiamųjų teisių aukciono dalyviams skiriamos prašomos perleidžiamosios teisės, o likusi neparduota perleidžiamoji teisė parduodama iš naujo paskelbiant ir organizuojant kitą Komisijos posėdį.

Nesuteikus visų perleidžiamųjų teisių aukciono būdu. Likusios nepaskirstytos aukciono būdu perleidžiamosios teisės ir pagal Žuvininkystės įstatymo 177 straipsnio 5, 6, 7 dalis panaikintos perleidžiamosios teisės bendras dydis skelbiamas Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje www.zuv.lt.

Finansiniai aspektai.

Ūkio subjektas, įsigijęs perleidžiamąją teisę aukciono būdu arba, jei įsigytą aukciono būdu perleidžiamąją teisę gavo iš kito ūkio subjekto, turi kiekvienais perleidžiamosios teisės galiojimo metais už ją sumokėti kvotos, skirtinos atitinkamiems kalendoriams metams pagal aukciono būdu įsigytą perleidžiamąją teisę, vertės dalį arba atsiskaityti už aukciono būdu įsigytą perleidžiamąją teisę, kaip numatyta Aprašo 50 punkte. Kiekvienais perleidžiamosios teisės galiojimo metais mokama kvotos vertės dalis lygi kainai procentais, už kurią laimėtas perleidžiamosios teisės aukcionas. Lėšos turi būti pervedamos į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės  atsiskaitomąją sąskaitą  LT354010051002026581, nurodant kalendorinius metus, už kuriuos yra mokama.

Pirmą kartą ūkio subjektas už aukcione įsigytą perleidžiamąją teisę sumoka ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po perleidžiamosios teisės aukciono, kasmet kitais perleidžiamosios teisės galiojimo metais – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Tarnybos reglamento, nustatančio atitinkamų metų žvejybos galimybes, oficialaus paskelbimo.

Perleidžiamosios teisės aukciono laimėtojas turi teisę atsiskaityti už visą įsigytą aukciono būdu perleidžiamąją teisę iš karto, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po perleidžiamosios teisės aukciono pervesdamas į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės  atsiskaitomąją sąskaitą LT354010051002026581 sumą, lygią per pirmus perleidžiamosios teisės galiojimo metus mokėtinai už aukciono būdu įsigytą perleidžiamąją teisę sumai, padaugintai iš perleidžiamosios teisės galiojimo kalendorinių metų skaičiaus.

Aukciono dalyvio užstatas įskaitomas į mokamą sumą, už kurią laimėtas aukcionas. Jei ūkio subjektas atsisako aukcione įsigytos perleidžiamosios teisės, sumokėtas aukciono dalyvio užstatas jam negrąžinamas.

Jei ūkio subjektas buvo pateikęs aukciono dalyvio užstatą, tačiau aukcione perleidžiamosios teisės neįsigijo arba jo užstatas viršijo mokėtiną už perleidžiamąją teisę sumą, aukciono dalyvio užstatas arba jo dalis, kuria viršijama mokėtina už perleidžiamąją teisę suma, pervedama į ūkio subjekto prašyme nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo perleidžiamosios teisės aukciono.

Daugiau informacijos tel. (8 700) 14 916

 

Share iconDalintis