Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimas antruoju etapu (aukciono būdu)

Žvejybos kvotų Baltijos jūroje kvotų skyrimas antruoju etapu (aukciono būdu) vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-38 „Dėl individualių žvejybos Baltijos jūroje galimybių skyrimo taisyklių patvirtinimo“

Aukcionas vyks 2016 m. rugpjūčio 2 d. 11.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) padalinyje Klaipėdoje, adresu Naujojo uosto g. 8A.

 

Atsakingi asmenys: Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos (toliau – Komisija) pirmininkas Vytautas Grušauskas, pirmininko pavaduotojas Romas Statkus, Komisijos sekretorius Tomas Zolubas ir Komisijos nariai: Alenas Bulauskis, Ignas Nauburaitis, Giedrius Vaitkus, Irina Jakovleva ir Tadas Bankauskas.

 

Parduodami kiekiai. Aukciono metu bus paskirstoma 5 proc. Lietuvos Respublikai skirtų žvejybos Baltijos jūroje galimybių:

 • 116 t rytinių menkių, žvejojamų 25-32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (toliau TJTT) pakvadračiuose
 • 15 t vakarinių menkių, žvejojamų 22-24 TJTT pakvadračiuose;
 • 301 t strimelių, žvejojamų 25-27, 28.2, 29, 32 TJTT pakvadračiuose;
 • 531 t šprotų, žvejojamų 22-32 TJTT pakvadračiuose;
 • 74 vnt. lašišų, žvejojamų 22-31 TJTT pakvadračiuose.

Pradinės kainos. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V1-85 patvirtintos 2016 metais aukciono būdu paskirstomų individualių žvejybos Baltijos jūroje galimybių pradinės kainos:

 1. 1 tona menkių (tiek rytinių, tiek vakarinių) – 8,4 Eur.
 2. 1 tona strimelių – 2,3 Eur.
 3. 1 tona šprotų – 2,0 Eur.
 4. 1 vnt. lašišų – 0,11 Eur.

Aukciono sąlygos. Ūkio subjektai, pageidaujantys dalyvauti aukcione ir turintys teisę gauti kvotas, ne vėliau nei iki 2016 m. liepos 29 d. 12.00 val. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) turi pateikti:

 • prašymą, kuriame nurodomi norimų gauti rūšių žuvų kvotų dydžiai ir laivo (-ų), kuriuo (-iais) numatoma žvejoti, pavadinimas (-ai);
 • laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);
 • lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT354010051002026581 pervedimo įrodymo dokumento kopiją.

 

Antruoju etapu aukciono būdu skirstant kvotas gali dalyvauti ūkio subjektai, atitinkantys visas šias sąlygas:

 • pateiktas aukciono dalyvio užstatas;
 • pirmuoju etapu skirta kvota yra mažesnė negu 40 proc. nuo visos Lietuvos Respublikai nustatytos žvejybos kvotos.

 

Norintys dalyvauti aukcione dalyviai turi pervesti užstatą (ne mažesnį kaip 10 proc. nuo sumos, kurią yra pasiruošę mokėti už kvotas aukciono metu) į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą  LT354010051002026581.

Ūkio subjektas, turintis įsiskolinimų valstybei už kvotą, negali dalyvauti kvotų skyrimo aukcione.

 

Aukciono eiga. Komisijos pirmininkas paskelbia aukciono dalyvius ir kiekvienam iš jų didžiausias galimas įsigyti kvotas, atsižvelgdamas į prašyme pageidaujamus kvotų dydžius ir vieno ūkio subjekto turimos tam tikros žuvų rūšies kvotos dydžiui taikomą apribojimą (t. y. į tai, kad vienas ūkio subjektas negali turėti daugiau kaip 40 proc. nuo kiekvienos žuvų rūšies).

Duodama 1 minutė laiko (nebent Komisija posėdžio metu nuspręstų kitaip), kurios metu aukciono dalyviai turi teisę sumažinti prašomą įsigyti aukciono būdu kvotos dalį.

Komisija paskelbia galutinius aukciono dalyvių prašomų galimų suteikti kvotų dydžius.

Jei prašomų aukciono dalyviams galimų suteikti kvotų suma neviršija skirstomos Lietuvos Respublikai skirtų kvotų dalies, aukciono dalyviams skiriamos prašomos galimos suteikti kvotos ir aukcionas baigiamas.

Jei aukciono dalyviai toliau prašo didesnės kvotų sumos nei skirstoma aukciono metu, Komisijos pirmininkas paskelbia ne mažiau kaip 10 procentų didesnę negu pradinė kvotų kainą (Komisija posėdžio metu gali nuspręsti kainą didinti daugiau nei 10 procentų apie tai viešai pranešdama posėdžio dalyviams). Kiekvienas aukciono dalyvis paskelbia norimą už naują kainą įsigyti kvotos dydį.

Komisija įvertina, ar kiekvieno iš aukciono dalyvių už naują kainą prašomai kvotai yra pervestas pakankamas dalyvio užstatas. Jei tam tikro ūkio subjekto šis apribojimas yra viršytas, atitinkamai mažinama tam aukciono dalyviui didžiausia galima suteikti kvota.

Jei aukciono dalyvių prašomų kvotų suma neviršija skirstomos kvotos, aukciono dalyviams skiriamos prašomos kvotos, už kurias turi būti sumokėta pagal Komisijos primininko paskelbtą kainą apskaičiuota suma. Jei aukciono dalyviams kvotų neužtenka, tęsiamas aukcionas, kiekvieną kartą palaipsniui didinant kvotos kainą, kol aukciono dalyviams mažinant prašomą kvotos dydį, prašomų kvotų suma neviršija skirstomos kvotos ir aukciono dalyviams skiriamos jų prašomos kvotos.

 

Nepaskirsčius visų kvotų aukciono būdu. Siekiant panaudoti Lietuvos Respublikai skirtas kvotas, jei lieka nepaskirstyta aukciono būdu Lietuvos Respublikai skirtų kvotų dalis ir yra nors vienas ūkio subjektas, kuris negalėjo dalyvauti aukcione skirstant kvotas, nes jam pirmo skirstymo etapu buvo skirta 40 proc. nuo visos Lietuvos Respublikai nustatytos žvejybos kvotos, bet jis yra pateikęs prašymą gauti papildomą kvotą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės kvotų skirstymo dienos paskelbiamas papildomas aukcionas, kuriame gali dalyvauti ir ūkio subjektai, kuriems pirmu kvotų skirstymo etapu skirta 40 proc. nuo visos Lietuvos Respublikai nustatytos žvejybos kvotos.

 

Finansiniai aspektai. Ūkio subjektas, įsigijęs kvotą aukcione, per 30 dienų nuo aukciono vykdymo dienos už ją (įskaitant aukciono dalyvio užstatą) turi sumokėti pervesdamas lėšas į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT354010051002026581.

Kvota anuliuojama Žuvininkystės tarnybai raštu įspėjus apie tai ūkio subjektą ne mažiau kaip prieš tris darbo dienas:

 • jei ūkio subjektas nesumoka per 30 dienų nuo aukciono už kvotą ar už jos dalį, anuliuojama aukciono būdu įsigyta kvota ar jos dalis, už kurią nebuvo sumokėta;
 • panaikinus visų laivų, kuriais ūkio subjektui buvo leista naudoti tą kvotą, Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimus.

Jei ūkio subjektas buvo pateikęs aukciono dalyvio užstatą, tačiau aukcione kvotos neįsigijo arba jo užstatas viršijo mokėtiną už kvotą sumą, aukciono dalyvio užstatas arba jo dalis, kuria viršijama mokėtina už kvotą suma, pervedama į ūkio subjekto nurodytą sąskaitą per 7 darbo dienas nuo aukciono.

Jei ūkio subjektas per 30 dienų nuo aukciono vykdymo dienos atsisako aukcione įsigytos kvotos arba ta kvota anuliuojama jos nepanaudojus, aukciono dalyvio užstato dalis, sudaranti 10 proc. nuo mokėtinos už kvotą sumos, jam negrąžinama.

Jei dalį aukcione įsigytos kvotos panaudojęs ūkio subjektas per 30 dienų nuo aukciono vykdymo dienos atsisako likusios aukcione įsigytos kvotos dalies arba nepanaudota kvotos dalis anuliuojama, jam išlieka prievolė sumokėti už panaudotą kvotos dalį.

Jei ūkio subjektas atsisako aukcione įsigytos kvotos praėjus 30 dienų nuo aukciono vykdymo dienos, sumokėtos už kvotą lėšos jam negrąžinamos.

 

Telefonas pasiteirauti (8 46) 310 660

Share iconDalintis