Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos atstovai Berlyne dalyvavo susitikime aštriašnipių eršketų išteklių atkūrimo Baltijos jūros regione klausimais

2014 m. sausio 16–20 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) delegacija, vadovaujama direktoriaus Vytauto Grušausko, dalyvavo Helsinkio komisijos (HELCOM) Berlyne (Vokietija)  organizuotame susitikime aštriašnipio eršketo (angl.Acipenser oxyrinchus), gyvenusio Baltijos jūroje, problematikai aptarti. Susitikime dalyvavo Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities – šalių, kuriose, remiantis istoriniais duomenimis, gyveno ar buvo sugaunami eršketai, specialistai.

Žuvininkystės tarnyba jau kuris laikas glaudžiai bendradarbiauja su Lenkija bei dar keliomis valstybėmis aštriašnipių eršketų išteklių atkūrimo Baltijos jūroje ir į Baltijos jūrą įtekančiose upėse klausimais. Šiuo metu Žuvininkystės tarnyba vykdo aštriašnipio eršketo reintrodukcijos programą, pagal kurią kasmet tam tikras aštriašnipių eršketų kiekis įveisiamas į upes, kurios istoriškai buvo tinkamos migracijai ir nerštui. Be to, Žuvininkystės tarnyba kartu su Ekologijos instituto Gamtos tyrimų centru vykdo šių karališkų žuvų migracijos Lietuvoje tyrimus.

Siekiant atstatyti per pastarąjį šimtmetį visiškai išnykusią aštriašnipio eršketo populiaciją Baltijos jūroje, būtinas šalia Baltijos jūros esančių valstybių bendradarbiavimas ir kiekvienos jų indėlis. Vadovaujantis HELCOM rekomendacijomis bei ES Baltijos jūros regiono strategijos tikslais, kelios ES valstybės narės (bendradarbiaudamos ir su Kaliningrado sritimi) ėmėsi iniciatyvos bendromis pastangomis atkurti Baltijos jūros aštriašnipių eršketų išteklius, kurie šiuo metu yra išnykę. Todėl gimė idėja parengti bendrą projektą, kuris būtų finansuojamas iš LIFE+ programos. Minėto projekto Lietuvos dalies tikslas – atkurti ir išsaugoti aštriašnipių eršketų populiaciją Lietuvos vandenyse ir Baltijos jūroje, išplečiant minėtų žuvų veisimo bazę ir didinant paaugintų išleidžiamų šių žuvų jauniklių kiekį į mokslininkų identifikuotas upes, t. y. istorines aštriašnipių eršketų buveinių vietas siekiant sukurti jų reprodukcinį genofondą tolimesniems darbams bei moksliniams tyrimams, susijusiems su šių žuvų biologija ir migracija. Kad šis sumanymas taptų realus, projekto partneriai kreipėsi į Europos Komisiją ir gavo finansavimą iš fondo „Pinigai naujai pradžiai“ (angl. – „Seed Money Facilities“) koordinaciniams ir pasirengimo darbams rengiant bendrą projektą aštriašnipiams eršketams gausinti, stebėsenai atlikti bei natūralaus neršto sąlygoms upėse gerinti.

Susitikimo Berlyne metu buvo nagrinėjami aštriašnipio eršketo, kaip indikatorinės rūšies, įtraukimo į kiekvienos šalies teisinę bazę galimybės. Lietuvoje tai jau padaryta – aštriašnipis eršketas jau yra įtrauktas į Lietuvos raudonąją knygą. Be to, yra patvirtinta aštriašnipių eršketų populiacijos Lietuvoje 2012–2020 metais programa, kuri yra svarbi rengiant ES bendrą šių eršketų išteklių atkūrimo veiksmų planą. Tačiau kitoms valstybėms šiuo klausimu dar teks nemažai padirbėti.

Taip pat susitikimo metu buvo pasidalinta darbais rengiant projektą aštriašnipių eršketų ištekliams Baltijos jūroje atkurti, kuriam finansavimą tikimąsi gauti iš LIFE+ programos. Nutarta dirbti šiomis kryptimis: pradėti informacinę kampaniją apie projektą, į eršketų išteklių atkūrimo veiklą įtraukiant tiek žvejybos verslo, tiek ir rekreacija užsiimančius žmones; aktyviai skleisti informacinės kampanijos idėjas; parengti ir apibendrinti nacionaliniu lygmeniu vykdomas projekto veiklas; išnagrinėti galimus finansavimo šaltinius ir parengti bendrą finansavimo planą;  įvertinti esamą infrastruktūrą, atsižvelgiant į tikslų vykdomų priemonių įgyvendinimo planą; paskirti konkrečias užduotis projekto partneriams; sukurti projekto struktūrą; paskirti asmenis, atsakingus už medžiagos iš partnerių surinkimą; įvertinti būtinas investicijas ir parengti  biudžeto pagal veiklas programą.

2014 m. sausio 18 d. Berlyne vyko ir Lenkijos Respublikos eršketinių žuvų augintojų asociacijos organizuota konferencija, kurioje buvo aptarti akvakultūros plėtros ir eršketinių žuvų auginimo klausimai. Lietuvos atstovai pristatė pranešimą apie Lietuvoje jau keletą metų vykdomas eršketinių žuvų auginimo ir įžuvinimo veiklas bei pasiekimus.

Tarp minėtų susitikimų Žuvininkystės tarnybos specialistai ištaikė pusdienį aplankyti Berlyne veikusią tarptautinę maisto pramonės, žemės ūkio ir sodininkystės parodą „Žalioji savaitė 2014“ ir, žinoma, Lietuvos ekspoziciją.

 

Share iconDalintis