Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės kontrolės pareigūnai šiandien yra draugiški ir objektyvūs

Nūdien norint užtikrinti su žuvininkystės reglamentavimu susijusių teisės aktų nuostatų laikymąsi ir įgyvendinimą, tiek žvejams, tiek žuvininkystės kontrolės pareigūnams, tiek kitiems su žuvininkyste susijusiems asmenims būtina pakeisti nusistovėjusį seną požiūrį, jog žvejų arba žuvų produktų pardavėjų veikla yra a priori nelegali, o žuvininkystės inspektoriai yra tik baudas išrašantys baudėjai.

 

Kad ši nuostata imtų keistis, pastaraisiais metais skiriama mažiau administracinių baudų už mažareikšmius pažeidimus, dažniau apsiribojama įspėjimu. Šiandien žuvininkystės sritį kontroliuojančios įstaigos nuolatos bendradarbiauja su savo priežiūros sferoje veiklą vykdančiais asmenimis. „Žvejai yra konsultuojami telefonu ar tiesiogiai ūkio subjektų patikrinimų metu žuvų prekybos ir perdirbimo vietose; ūkio subjektams yra dalijama informacinė medžiaga apie verslinius žuvų dydžius ir kt. Šiais, kaip ir visais kitais atvejais, yra vadovaujamasi požiūriu, jog prevencija yra veiksmingesnė už nuobaudą“, – sako žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė.

 

Europos Komisija nuolatos stebi Europos Sąjungos šalyse taikomų sankcijų sistemą. Lietuva dažnai sulaukdavo pastabų, jog čia taikomos baudos už pažeidimus žuvininkystės srityje yra neadekvačiai mažos. Dėl šios priežasties Lietuvoje visai neseniai buvo pakeisti teisės aktai, numatantys atsakomybę už su žuvininkyste susijusios veiklos pažeidimus, todėl per pastaruosius kelerius metus baudos pastebimai didėjo, ypač – už sunkius pažeidimus. Taigi, viena vertus, su žvejais ir ūkio subjektais yra mezgamas dialogas, vykdoma prevencija, bet, kita vertus, už padarytus didesnius nei mažareikšmiai pažeidimus asmenims skiriamos didesnės piniginės baudos Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta tvarka. O kai pažeidimas, atsižvelgiant į jo sunkumą, mastą, padarytą žalą gamtos ištekliams ar pasikartojantį pobūdį, pripažįstamas sunkiu, tokio pažeidimo bylos svarstymas perduodamas sunkių pažeidimų bylų nagrinėjimo komisijai, kuri priklausomai nuo tyrimo aplinkybių skiria pinigines baudas žvejybos laivo kapitonui, vadovaudamasi Administracinių teisės pažeidimų kodeksu, ir ūkio subjektui, valdančiam pažeidimą padariusį žvejybos laivą, pagal Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymą. Už sunkius pažeidimus žvejybos laivų kapitonams ir ūkio subjektams yra skiriami ir baudos taškai, kurie galioja trejus metus, o surinkus tam tikrą taškų skaičių, nustatytam laikotarpiui atimama teisė užsiimti žvejyba ar eiti žvejybos laivo kapitono pareigas. Kai ūkio subjektas žvejybos laivą parduoda ar kitaip perleidžia jo valdymą kitam ūkio subjektui, laivui skirti baudos taškai perkeliami naujajam ūkio subjektui bei lieka galioti tol, kol jie panaikinami, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme. Padarius pažeidimą taip pat turi būti atlyginama gamtos ištekliams padaryta žala. Už sunkius pažeidimus gali būti skiriamos ir papildomos sankcijos, tokios kaip žvejybos įrankių konfiskavimas, teisės užsiimti žvejyba atėmimas ar patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso panaikinimas. Tais atvejais, kai už padarytą sunkų ir kitus pažeidimus yra numatyta taikyti baudas, jas skiriant vadovaujamasi požiūriu, jog sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos padarytam pažeidimui ir atgrasančios nuo kitų pažeidimų.

 

Artimoje ateityje pasitelkiant žuvininkystės pareigūnų patirtį ir informacinių technologijų teikiamas galimybes bus taikoma išsamesnė ir vis tikslesnė rizikos analizė bei efektyvesnė pažeidimų prevencija. Taip žuvininkystės kontrolės priemonės bus toliau tobulinamos, laiku nustatomi pažeidimai, o sąžiningi žvejai ir žuvininkystės srityje veiklą vykdantys ūkio subjektai bus mažiau trukdomi tikrinant jų veiklą.

 

Share iconDalintis