Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės kontrolė pagal principą – „nuo tinklo iki lėkštės“

2016 metų spalio 25 dieną Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją „Kaip suvienodinti žuvininkystės kontrolę Europoje?“. Daugiau informacijos čia.

Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytos vienodos pagrindinės verslinės žvejybos taisyklės. Visose šalyse taikomi tie patys principai ir reikalavimai šios žvejybos licencijavimui, žvejybos leidimų išdavimui, žvejybos veiklos registravimui, privalomiems pranešimams ir kt. Kaip Europos Sąjungos šalys narės vykdo šiuos reikalavimus, nuolat tikrina Europos Komisijos Jūrų ir žuvininkystės reikalų generalinio direktorato inspektoriai. Jei nustatoma, kad valstybė nesilaiko bendrų reikalavimų, galimos griežtos sankcijos, pavyzdžiui, finansinės paramos šios šalies žuvininkystei sumažinimas.

Ta pati situacija ir su žvejybos kontrole – visoms valstybėms nustatyti bendri pagrindiniai principai ir kontrolės procedūros, dokumentų duomenys, tinklų akies matavimo metodai, netgi joms matuoti naudojamas elektroninis prietaisas visose šalyse yra vienodas. Pavyzdžiui, jei Lietuvos žvejybos kontrolės pareigūnas tikrina Lenkijos žvejybos laivą, jis žino, kur ir kaip patikrinti faktinį žuvų kiekį, kaip jį sulyginti su žvejybos žurnalo duomenimis, nes visų šalių laivams nustatyti vienodi žuvų laikymo, triumų brėžinių, žvejybos įrankių konstrukcijos ir ženklinimo, laimikio registravimo (vienodi žvejybos žurnalai) ir žvejybos licencijos duomenų reikalavimai.

Tačiau įgyvendinat kai kurių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus palikta laisvė pačioms valstybėms spręsti, kaip tai padaryti. Pavyzdžiui, šalys narės pačios nustato sankcijų už žvejybos taisyklių pažeidimus sistemą, nuobaudų rūšį ir dydžius. Ne išimtis ir Lietuva – pagrindiniai nacionaliniai verslinės žvejybos principai, jos reguliavimas, kontrolės veiksmai ir sankcijos už sunkius pažeidimus nustatyti Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme. Be šio įstatymo žvejybą reguliuoja ir poįstatyminiai teisės aktai – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymai ir kiti. Visgi, reikia paminėti, kad tokiais atvejais šalys laikosi Europos Komisijos rekomendacijų, atitinkamų bendrųjų principų bei remiasi gerosiomis praktikomis.

Lietuvoje įgyvendinti visi Europos Sąjungos keliami verslinės žvejybos reguliavimo ir kontrolės reikalavimai – tai patvirtina nuolat atliekamų Europos Komisijos auditų išvados. Mūsų šalyje tikrinama visa žuvų tiekimo galutiniam vartotojui grandis – „nuo tinklo iki lėkštės“. Šią funkciją atlieka Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba). Žuvininkystės tarnybos žvejybos kontrolės pareigūnai (toliau – pareigūnai) vykdo kontrolę Baltijos jūroje ir Atlanto vandenyne su žvejybos kontrolės laivais, iš orlaivių virš Baltijos jūros, tikrina žuvų iškrovimus Lietuvoje ir kitose ES šalyse, žuvų transportavimą, perdirbimą, sandėliavimą ir pateikimą galutiniam vartotojui. Žuvininkystės tarnyba kartu su Lietuvos Respublikos muitine kontroliuoja žuvininkystės produktų importą į Lietuvą iš trečiųjų šalių, vykdo žuvininkystės gamintojų organizacijų priežiūrą ir kitas funkcijas, susijusias su žuvininkystės sektoriaus tarptautine ir nacionaline priežiūra, reguliavimu ir kontrole.

Taigi Lietuvoje jau įgyvendintas 2016 m. spalio 25 dieną priimtoje Europos Parlamento (EP) rezoliucijos reikalavimas – kontrolė pagal principą „nuo tinklo iki lėkštės“. Žuvininkystės kontrolę, bendradarbiaudama su kitomis Lietuvos ir ES kontrolės institucijomis, atlieka Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

Reikia pažymėti, kad Žuvininkystės tarnyba aktyviai dalyvauja įvairių kontrolės priemonių (inspekcijų, elektroninių stebėsenos bei žvejybos duomenų teikimo sistemų, žvejybos leidimų išdavimo ir t. t.) standartizavimo strategijos kūrimo ir tobulinimo procese. Lietuvoje yra organizuojami tarptautinius standartus atitinkantys inspektorių mokymai, teikiamos konsultacijos dėl kontrolės sistemų taikymo pasauliniu lygiu.

Lietuvoje jau nuo pat įstojimo į ES už pažeidimus žuvininkystės srityje taikomos ekonominės, o ne baudžiamojo pobūdžio priemonės – įspėjimai, piniginės baudos, žuvų ištekliams padarytos žalos atlyginimas, kvotų mažinimas, leidimų sustabdymas arba anuliavimas ir kitos sankcijos.

2015 metais Žuvininkystės tarnybos pareigūnai nustatė 25 pažeidimus, iš kurių 1 – sunkus. Dėl įgyvendintų kontrolės ir prevencinių priemonių verslinės žvejybos pažeidimų kasmet padaroma mažiau.

2015 metais Žuvininkystės tarnybos pareigūnai Atlanto vandenyne patikrino 31 žvejybos laivą iš įvairių šalių. Baltijos jūroje su Žuvininkystės tarnybos kontrolės laivais pareigūnai atliko 30 žvejybos kontrolės reidų ir patikrino 94 laivus (tarp jų – 15 Latvijos), atliko 5 stebėjimo skrydžius, 48 reidus jūros pakrantėje, kurių metu patikrinti 68 laivai, atlikti 5 žuvų transportavimo patikrinimai. Kitose ES Baltijos regiono šalyse Žuvininkystės tarnybos pareigūnai patikrino 14 laivų jūroje (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos) ir 24 krante (Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos). Taip pat atlikti 10 žvejybos laivų variklių galios patikrinimai.

Be to, 2015 metais patikrintos 3 žuvų perdirbimo ir didmeninės prekybos įmonės ir 3 iškrovimai iš trečiųjų šalių laivų Klaipėdos uoste.

 

Share iconDalintis