Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Su Lietuvos Respublikos vėliava plaukiojančių laivų kapitonai įsisavina nuotolinio valdymo technologijas

2002 m. gruodžio 20 d. priimtas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką, kuris nustato programą, siekiančią užtikrinti, kad būtų vykdoma veiksminga Bendrosios žuvininkystės politika. Kad žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo tikslai būtų pasiekti, žvejybinę veiklą būtina stebėti pačiais tinkamiausiais metodais. Todėl 2006 m. gruodžio 21 d. buvo priimtas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių. Pagal šio reglamento reikalavimus Bendrijos žvejybos laivo kapitonas privalo registruoti su žuvininkystės veikla susijusią informaciją elektroninėmis priemonėmis, tuo pačiu užtikrindamas duomenų periodiškumą ir autentiškumą. Valstybės narės buvo įpareigotos sukurti būtinas administracines ir technines struktūras, kurios leistų nuotolinio valdymo technologijomis gauti, tvarkyti ir kryžmiškai patikrinti informaciją. Šiam darbui palengvinti 2008 m. lapkričio 3 d. buvo priimtas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1077/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1566/2007.

Lietuvoje sukurta sėkmingai veikianti elektroninių žvejybos žurnalų sistema (EŽŽS) (atliktas testavimas ir su kitų valstybių narių sistemomis), kuri yra įjungta į esamą Integruotą žuvininkystės duomenų informacinę sistemą (IŽDIS) ( duomenys patenka ir į IŽDIS duomenų bazę) ir kuri yra susieta su palydovinio ryšio žvejybos laivų stebėjimo sistema, todėl Lietuvos Respublikos laivuose būtina įdiegti elektroninius žvejybos žurnalus ir išmokyti laivų kapitonus juos tvarkyti elektroniniu būdu. Dirbti su elektroninės duomenų perdavimo sistemos veikimo duomenų baze mokoma periodiškai, atsižvelgiant į žvejybos laivo buvimo uoste laiką.

Share iconDalintis