Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

SKELBIAMAS KONKURSAS PIETŲ REGIONO ŽUVIVAISOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBEI UŽIMTI

ŽUVIVAISOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBEI UŽIMTI

ŽUVININKYSTĖS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

                                    Biudžetinė įstaiga. Kodas 188752740. Naujoji uosto g. 8A, Klaipėda

Skelbiamas konkursas Pietų regiono žuvivaisos skyriaus vedėjo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, A2 lygio, struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupės) pareigybei.

Darbo pobūdis:

organizuoti  Pietų regiono žuvivaisos skyriaus  (toliau – skyrius) veiklą (vykdomą Kalesninkų k., Simno sen., Alytaus r., Mančiūnų k., Žaslių sen., Kaišiadorių ir Mikalinės k., Šilavoto sen., Prienų r.), planuoti ir kontroliuoti darbuotojų darbą, užtikrinti efektyvų skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus kompetencijai priskirtų žuvų rūšių veisimą ir auginimą uždaros vandens apytakos sistemose bei tvenkiniuose, užtikrinti skyriui nustatytų užduočių žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinių planų įgyvendinimui įvykdymą, organizuoti  skyriuje užaugintų žuvų įveisimą į valstybinius vandens telkinius, užtikrinti aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą skyriuje, organizuoti veterinarinę priežiūrą, veterinarinį patvirtinimą, atsakyti už skyriui patikėto turto tinkamą ir racionalų panaudojimą, priežiūrą ir apsaugą.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo žuvininkystės srityje patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

3. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reguliuojančiais žuvininkystę bei su ja susijusią veiklą, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles.

4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

5. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir padalinio veiklą.

 6. Mokėti dirbti „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Outlook“ programomis, interneto naršyklėmis.

 7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą):

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes, turimus įgūdžius, atitinkančius reikalavimus pretendentams).

4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedą).

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus sprendimu   terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama:

Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos  žemės ūkio ministerijos (J. Janonio g. 24 , Klaipėda arba A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje), tel. 8 70014903 arba 8 700 14952.

Share iconDalintis