Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Skelbiamas aukcionas, kuriame ūkio subjektams bus paskirstytos menkių, strimelių, šprotų ir lašišų žvejybos kvotos

Vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620 „Dėl perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Aprašas),

 

2017 m. liepos 27 d. 13.00 val. skelbiamas menkių, strimelių, šprotų, lašišų žvejybos kvotų paskirstymo aukcionas, kuris vyks Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) padalinyje Klaipėdoje, adresu Naujojo uosto g. 8A.

Atsakingi asmenys: Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu paskirti žvejybos kvotų skyrimo aukciono būdu pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius.

Parduodami kiekiai. Aukciono metu ūkio subjektams bus paskirstytos šios žvejybos kvotos:

 • 17 t rytinių menkių, žvejojamų 25–32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (toliau TJTT) pakvadračiuose;
 • 1 t vakarinių menkių, žvejojamų 22–24 TJTT pakvadračiuose;
 • 56 t strimelių, žvejojamų 25–27, 28.2, 29, 32 TJTT pakvadračiuose;
 • 131 t šprotų, žvejojamų 22–32 TJTT pakvadračiuose;
 • 15 vnt. lašišų, žvejojamų 22–31 TJTT pakvadračiuose.

Pradinės kainos. Aukciono būdu skirstomų žvejybos kvotų pradinės kainos:

 • 1 tona menkių (rytinių ir vakarinių) – 9,5 EUR;
 • 1 tona strimelių – 2,3 EUR;
 • 1 tona šprotų – 2,4 EUR;
 • 1 vnt. lašišų – 0,16 EUR.

Aukciono dalyvio užstatas.

Aukciono dalyvio pervedamas užstatas turi būti ne mažesnis negu prašyme nurodytos norimos įsigyti kvotos pradinė kaina.

Aukciono sąlygos. Ūkio subjektai, pageidaujantys įsigyti žvejybos kvotas aukciono būdu ir turintys teisę gauti žvejybos kvotas, ne vėliau nei iki 2017 m. liepos 24 d. 17.00 val. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) turi pateikti:

 1. Aprašo 3 priede nurodytą prašymą, kuriame būtina nurodyti:
 • Norimų įsigyti rūšių kvotų dydžius;
 • Lietuvos Respublikos žvejybos laivo ( -ų), kuriuo ( -iais) numato žvejoti, pavadinimą ( -us);
 • atsiskaitomosios sąskaitos numerį, į kurią Žuvininkystės tarnyba galėtų pervesti nepanaudotą aukciono dalyvio užstatą;
 1. Asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją.
 2. Užpildytą deklaraciją, nurodytą Aprašo 2 priede.
 3. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo ( – ų) nuomos sutarties ( -čių) kopiją ( -as), jei laivas ( -ai) nuomuojamas ( -i);
 4. Perleidžiamosios teisės aukciono dalyvio užstato pervedimo į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą  LT354010051002026581 įrodymo dokumento kopiją.
 5. Įgaliojimą, jei aukcione dalyvauja ūkio subjekto įgaliotas asmuo.

 

Lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo aukcione gali dalyvauti ūkio subjektai, atitinkantys visas šias sąlygas:

 1. Pateiktas aukciono dalyvio užstatas.
 2. Teisėtais pagrindais valdantys į Žvejojančių Baltijos jūroje Lietuvos Respublikos žvejybos laivų sąrašą, patvirtintą Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-5 „Dėl Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūroje, Žvejojančių Baltijos jūroje Lietuvos Respublikos žvejybos laivų ir Žvejojančių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje Lietuvos Respublikos žvejybos laivų sąrašų patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V1-5), įtrauktą Lietuvos Respublikos žvejybos laivą. Ūkio subjektai, teisėtais pagrindais valdantys tik į Žvejojančių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje laivų sąrašą, patvirtintą įsakymu Nr. V1-5, įtrauktą Lietuvos Respublikos žvejybos laivą, turi teisę dalyvauti skiriant perleidžiamąsias teises ar kvotas aukciono būdu arba jiems gali būti perleista perleidžiamoji teisė, tačiau gautą pagal tą teisę kvotą gali panaudoti tik Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje.
 3. Žvejybos kvotų aukcione negali dalyvauti ūkio subjektas, kurio turimos žvejybos galimybės lygios Žuvininkystės įstatymo 175 straipsnio 4 dalyje nustatytai ribai, įskaitant ir su juo susijusius ūkio subjektus, kaip jie apibrėžti Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 12–19 dalyse.

Aukciono eiga.

Aukciono organizavimo pirmininkas paskelbia aukciono dalyvius ir kiekvieno iš jų didžiausias galimas įsigyti kvotas, atsižvelgdamas į prašyme pageidautus kvotų dydžius ir pervestą aukciono dalyvio užstatą. Jei aukciono dalyvio užstatas yra mažesnis negu apskaičiuotas pagal Aprašo 70 punktą, aukciono dalyvio prašoma kvota proporcingai sumažinama.

Aukciono dalyviai turi teisę sumažinti prašomą įsigyti aukciono būdu kvotos dalį. Pirmininkas paskelbia galutinius aukciono dalyvių prašomų galimų suteikti kvotų dydžius.

Jei prašomų ir aukciono dalyviams galimų suteikti kvotų suma neviršija skirstomos Lietuvos Respublikos kvotos, aukciono dalyviams skiriamos prašomos galimos suteikti kvotos, už kurias turi būti sumokėta pagal pradinę kainą apskaičiuota suma.

Jei aukciono dalyviams kvotų neužtenka, organizuojamas aukcionas.

Pirmininkas paskelbia ne mažiau kaip 10 procentų didesnę negu pradinė kvotų kainą. Kiekvienas  aukciono dalyvis pateikia norimą už naują kainą įsigyti kvotos dydį, kuris negali būti didesnis negu pirmininko prieš tai skelbtas ūkio subjektui galimos suteikti kvotos dydis.

Po kiekvieno kainos pakėlimo aukciono dalyviai informuojami, kiek jie turės sumokėti už prašomą kvotą.

Jei aukciono dalyvių prašomų kvotų suma lygi skirstomai kvotai, aukciono dalyviams skiriamos prašomos kvotos, už kurias turi būti sumokėta pagal paskelbtą kainą apskaičiuota suma. Jei aukciono dalyviams kvotų neužtenka, tęsiamas aukcionas, kiekvieną kartą palaipsniui didinant kvotos kainą.

Jeigu aukciono metu paaiškėja, kad po paskutinio kainos pakėlimo aukciono dalyvių prašomų kvotų suma yra mažesnė negu skirstoma kvota, aukciono dalyviams skiriamos prašomos kvotos, už kurias turi būti sumokėta pagal paskelbtą kainą apskaičiuota suma, o likusi neparduota kvota parduodama aukciono būdu paskelbiant ir organizuojant kitą posėdį. Tokiu atveju visa likusi neparduota kvota parduodama didžiausią kainą pasiūliusiam vienam iš aukciono dalyvių.

Aukcione įsigytų kvotų dydžius Žuvininkystės tarnyba suapvalina iki sveikojo skaičiaus tonomis ir informuoja apie juos bei mokėtinas sumas ūkio subjektus iš karto pasibaigus aukcionui.

 

Finansiniai aspektai.

Aukcione įsigytos kvotos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo aukciono Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu skiriamos aukciono laimėtojams, kai jie už jas sumoka aukcione pasiūlytą kainą ir jų dydžiai paskelbiami Žemės ūkio ministerijos ir Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėse. Aukciono laimėtojai už įsigytą kvotą turi sumokėti per 10 darbo dienų nuo aukciono, pervesdami lėšas į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės  atsiskaitomąją sąskaitą  LT354010051002026581. Aukciono dalyvio užstatas įskaitomas į mokamą sumą, už kurią laimėtas aukcionas.

Jei ūkio subjektas atsisako aukcione įsigytos kvotos, sumokėtas aukciono dalyvio užstatas jam negrąžinamas. Jei ūkio subjektas nesumoka per 10 darbo dienų nuo aukciono, už kvotą ar už jos dalį, anuliuojama aukciono būdu įsigyta kvota ar jos dalis, už kurią nebuvo sumokėta.

Jei ūkio subjektas buvo pateikęs aukciono dalyvio užstatą, tačiau aukcione kvotos neįsigijo arba jo užstatas viršijo mokėtiną už kvotą sumą, aukciono dalyvio užstatas arba jo dalis, kuria viršijama mokėtina už kvotą suma, pervedama į ūkio subjekto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo aukciono.

 

Telefonas pasiteirauti (8 46) 310 660

 

 

Share iconDalintis