Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

RENGIAMAS POSĖDIS DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į STINTŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – Posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2016 m. stintų žvejybos kvotas, nurodytas priede.

 

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-44 redakcija) (toliau – Taisyklės).

 

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į stintų žvejybos kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

 

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

 

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono ir fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

 

1.2. vandens telkinio (-ių), kuriame (-iuose) nori gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą, pavadinimą (-us), žvejybos vietos (-ų) pavadinimus ir tinklų skaičių;

 

1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama pagal priemonę Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

 

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

 

3. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą (forma pateikta Taisyklių 1 priede).

 

4. Jeigu yra žuvininkystės įmonių asociacijos ar gamintojų organizacijos narys – pažymą, kurioje būtų nurodyta, nuo kada priklauso konkrečiai organizacijai.

 

5. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB DNB banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

 

6. Dokumentus, įrodančius kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pat rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.

7. Jeigu aukciono dalyvis yra pasirašęs sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių Kuršių mariose naudojimu, pateikia šios sutarties kopiją.

Pradinė aukciono kaina už perleidžiamąją teisę į stintų žvejybos kvotą (1 traukiamasis tinklas) – 24 Eur.

 

Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas suteikimo priimami iki 2015 m. spalio 19 d. 16 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

 

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į stintų žvejybos kvotas vyks 2015 m. spalio 22 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 512 kab.).

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministerijos

direktorė Indrė Šidlauskienė

                                                                                                                                                                                                    Priedas. Stintų žvejybos vietų ir įrankių limitai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose

Eil. Nr.

Žvejybos vietos pavadinimas

Upės pavadinimas

Stintinių traukiamųjų tinklų skaičius

1.

Paleičių

Nemunas

1

2.

Girininkų

2

3.

Straukos

1

4.

Kalnų III

1

5.

Elenos

2

6.

Jovarų I

2

7.

Tankodromo I

2

8.

Tankodromo II

2

9.

Tankodromo III

2

10.

Aukštos įtampos II

2

11.

Didžiosios kūmos

2

12.

Mažosios kūmos

1

13.

Salos prie Galzdonų

2

14.

Brolio

1

15.

Tamoševičiaus

2

16.

Žemiau Didžiosios kūmos 30 m

1

17.

Gėgės

2

18.

Mokyklos

2

Share iconDalintis