Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Prevencija žuvininkystėje veiksmingesnė už nuobaudą

Žemės ūkio ministerija, norėdama užtikrinti sėkmingą su žuvininkystės reglamentavimu susijusių teisės aktų nuostatų laikymąsi, siekia, kad žvejai, žuvininkystės kontrolės pareigūnai ir visi kiti keistų nusistovėjusį seną požiūrį, esą, žvejų ar žuvų produktų pardavėjų veikla yra „kaip visada nelegali“, o žuvininkystės inspektoriai yra „tik baudų išrašytojai“. Kad ši nuostata imtų keistis, pastaraisiais metais skiriama mažiau administracinių baudų už mažareikšmius pažeidimus ir dažniau apsiribojama įspėjimu.

 

Šiandien žuvininkystės sritį kontroliuojančios įstaigos nuolat bendradarbiauja su jų priežiūros sferoje veiklą vykdančiais asmenimis. „Žvejai yra konsultuojami telefonu ar tiesiogiai patikrinimų metu žuvų prekybos ir perdirbimo vietose. Ūkio subjektams yra dalijama informacinė medžiaga apie verslinius žuvų dydžius ir kt. Dabar visais atvejais yra vadovaujamasi požiūriu, jog prevencija yra veiksmingesnė už nuobaudą“, – sako žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė.

 

Europos Komisija nuolat stebi ES šalyse taikomų sankcijų sistemą. Lietuva dažnai sulaukdavo pastabų, jog pas mus taikomos baudos už pažeidimus žuvininkystės srityje yra neadekvačiai mažos. Dėl šios priežasties Lietuvoje visai neseniai buvo pakeisti teisės aktai, numatantys atsakomybę už su žuvininkyste susijusios veiklos pažeidimus, todėl per pastaruosius kelerius metus baudos pastebimai didėjo, ypač – už sunkius pažeidimus.

 

Taigi, viena vertus, su žvejais ir ūkio subjektais yra mezgamas dialogas, vykdoma prevencija, bet, kita vertus, už padarytus didesnius nei mažareikšmiai pažeidimus asmenims skiriamos didesnės piniginės baudos. O kai pažeidimas, atsižvelgiant į jo sunkumą, mastą, padarytą žalą gamtos ištekliams ar pasikartojantį pobūdį, pripažįstamas sunkiu, tokio pažeidimo bylos svarstymas perduodamas sunkių pažeidimų bylų nagrinėjimo komisijai, kuri, atsižvelgdama į tyrimo aplinkybes, skiria pinigines baudas žvejybos laivo kapitonui ir ūkio subjektui, valdančiam pažeidimą padariusį žvejybos laivą. Už sunkius pažeidimus žvejybos laivų kapitonams ir laivo savininkams yra skiriami ir baudos taškai, kurie galioja trejus metus. Surinkus tam tikrą taškų skaičių, nustatytam laikotarpiui atimama teisė užsiimti žvejyba ar eiti žvejybos laivo kapitono pareigas. Kai žvejybos laivas parduodamas ar jo valdymas kitaip perleidžiamas kitam ūkio subjektui, laivui skirti baudos taškai perkeliami naujajam savininkui ir lieka galioti tol, kol panaikinami. Padarius pažeidimą taip pat turi būti atlyginama gamtos ištekliams padaryta žala. Už sunkius pažeidimus gali būti skiriamos ir papildomos sankcijos, tokios kaip žvejybos įrankių konfiskavimas, teisės užsiimti žvejyba atėmimas ar patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso panaikinimas.

 

Tais atvejais, kai už padarytą sunkų ir kitus pažeidimus yra numatyta taikyti baudas, jas skiriant vadovaujamasi požiūriu, jog sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos padarytam pažeidimui ir atgrasančios nuo kitų pažeidimų.

 

Artimiausiu metu, pasitelkiant žuvininkystės pareigūnų patirtį ir informacinių technologijų teikiamas galimybes, rizikos analizė bus dar išsamesnė ir tikslesnė, o pažeidimų prevencija – efektyvesnė. „Tobulinant žuvininkystės kontrolės priemones ir laiku nustatant pažeidimus, sąžiningi žvejai ir žuvininkystės srityje veiklą vykdantys ūkio subjektai bus mažiau trukdomi tikrinant jų veiklą“, – teigia žemės ūkio viceministrė L. Kujalytė.

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija: 

http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/prevencija-zuvininkysteje-veiksmingesne-uz-nuobauda 

 

Share iconDalintis