Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Posėdžiai dėl perleidžiamųjų teisių į upinių nėgių žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) rengiamuose Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdžiuose (toliau – Posėdis) aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į:

1. 2016 m. upinių nėgių žvejybos kvotas (2 000 kg) Nemuno atkarpoje Jurbarko – Šilutės r. riba – Rusnė.

2. 2016 m. upinių nėgių žvejybos kvotas (1 500 kg) Šventosios (Baltijos jūra) upėje (Kretingos r. ir Palangos m. savivaldybėse, išskyrus atkarpą nuo žiočių iki tilto Šventojoje).

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-437 redakcija) (toliau – Taisyklės).

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į upinių nėgių žvejybos kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono ir fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. vandens telkinio (-ių), kuriame (-iuose) prašoma suteikti perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą, pavadinimą (-us) ir žvejybos kvotos (-ų) dydį;

1.3. ar yra pasinaudota Europos Sąjungos parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ , ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą (forma pateikta Taisyklių 1 priede).

4. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB DNB banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

5. Dokumentus, įrodančius, kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pat rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.

6. Jeigu aukciono dalyvis pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių Kuršių mariose naudojimu, pateikia šios sutarties kopiją.

Pradinė aukciono kaina už perleidžiamąją teisę į upinių nėgių žvejybos kvotą – 2,0 Eur/100 kg.

Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į upinių nėgių žvejybos kvotas suteikimo priimami iki 2016 m. rugpjūčio 26 d. 15 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į upinių nėgių žvejybos kvotas Nemuno atkarpoje Jurbarko–Šilutės r. riba–Rusnė kvotas suteikimo vyks  2016 m. rugsėjo 6 d. 13 val. Šilutėje, Lietuvininkų g. 26 (Žuvininkystės įmonių asociacijos ,,Lampetra“ salėje), o posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į upinių nėgių žvejybos kvotas Šventosios (Baltijos jūra) upėje (Kretingos r. ir Palangos m. savivaldybėse, išskyrus atkarpą nuo žiočių iki tilto Šventojoje) vyks 2016 m. rugsėjo 7 d. 11 val. Klaipėdoje, Naujoji uosto g. 8A (Žuvininkystės tarnybos patalpose).

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

Share iconDalintis