Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Posėdžiai dėl perleidžiamųjų teisių į upinių nėgių ir stintų žvejybos VIDAUS VANDENYSE kvotas suteikimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdžius (toliau – Posėdis), kuriuose aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į:

1. 2015 m. upinių nėgių žvejybos kvotas (2 000 kg) Nemuno atkarpoje Jurbarko – Šilutės r. riba – Rusnė.

2. 2015 m. upinių nėgių žvejybos kvotas (1 500 kg) Šventosios (Baltijos jūra) upėje (Kretingos r. ir Palangos mieste, išskyrus atkarpą nuo žiočių iki tilto Šventojoje).

3. 2016 m. stintų žvejybos kvotas, nurodytas priede.

 

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-44 redakcija) (toliau – Taisyklės). Vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo 142 str. 3 p. 1 dalimi, vienam ūkio subjektui gali būti suteikiama ne daugiau kaip 10 proc. upinių nėgių žvejybos limito dalies.

 

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į upinių nėgių arba stintų žvejybos kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. vandens telkinio (-ių), kuriame (-iuose) nori gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą, pavadinimą (-us) ir žvejybos kvotos (-ų) dydį;

1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimui į kitą nei žvejyba veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą (forma pateikta Taisyklių 1 priede).

4. Jeigu yra žuvininkystės įmonių asociacijos ar gamintojų organizacijos narys – pažymą, kurioje būtų nurodyta, nuo kada priklauso konkrečiai organizacijai.

5. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB DNB banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

6. Dokumentus, įrodančius kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pat rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.

7. Jeigu aukciono dalyvis pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių Kuršių mariose naudojimu, pateikia šios sutarties kopiją.

Pradinė aukciono kaina:

1. Už perleidžiamąją teisę į nėgių žvejybos kvotą – 2,17 Eur/100 kg.

2. Už perleidžiamąją teisę į stintų žvejybos kvotą (1 traukiamasis tinklas) – 24 Eur.

 

Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas suteikimo priimami iki 2015 m. liepos 13 d. 15 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

 

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į upinių nėgių žvejybos kvotas Nemuno atkarpoje Jurbarko – Šilutės r. riba – Rusnė ir stintų žvejybos kvotas vyks  2015 m. liepos 16 d. 12 val. Šilutėje, Lietuvininkų g. 26 (Žuvininkystės įmonių asociacijos ,,Lampetra“ salėje), o posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į upinių nėgių žvejybos kvotas Šventosios (Baltijos jūra) upėje (Kretingos r. ir Palangos mieste, išskyrus atkarpą nuo žiočių iki tilto Šventojoje) vyks 2015 m. liepos 17 d. 11 val. Klaipėdoje, Naujoji uosto g. 8A (Žuvininkystės tarnybos patalpose).

 

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministerijos

direktorė Indrė Šidlauskienė

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Priedas

STINTŲ žvejybos vietų ir įrankių limitai valstybiniuose ŽUVININKYSTĖS vandens telkiniuose

Eil. Nr.

Žvejybos vietos pavadinimas

Upės pavadinimas

Stintinių traukiamųjų tinklų skaičius

1.

Paleičių

Nemunas

1

2.

Girininkų

2

3.

Straukos

1

4.

Kalnų III

1

5.

Elenos

2

6.

Jovarų I

2

7.

Tankodromo I

2

8.

Tankodromo II

2

9.

Tankodromo III

2

10.

Aukštos įtampos II

2

11.

Didžiosios kūmos

2

12.

Mažosios kūmos

1

13.

Salos prie Galzdonų

2

14.

Brolio

1

15.

Tamoševičiaus

2

16.

Žemiau Didžiosios kūmos 30 m

1

17.

Gėgės

2

18.

Mokyklos

2

Share iconDalintis