Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2015 m. vasario 24 d. 11 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – Posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į šias žvejybos vidaus vandenyse kvotas:

1. į 2015 metų žvejybos kvotas Kuršių mariose:

70–80 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai – 68 vnt.;

40–50 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai – 14 vnt.;

marinės gaudyklės su selektyviniais intarpais – 85 vnt.;

stintinės gaudyklės – 26 vnt.;

stambiaakės gaudyklės (vartos) – 12 vnt.;

nėginės gaudyklės – 15 vnt.;

pūgžlinės-dyglinės gaudyklės – 10 vnt.;

dreifiniai tinklai – 1 vnt.

2. į 2015–2019 m. žvejybos kvotas polderiuose:

Alkos (3 826 ha), Minijos (685 ha), Smalkų (755 ha), Staniškių (1 130 ha), Kulinų (598 ha), Šakūnėlių (395 ha), Veržės (1 773 ha) Nausėdų – Plaušvarių (2 686 ha), Plaškių (1 500 ha) , Šilgalių (543 ha), Pakalnės (629 ha), Uostadvario (1 380 ha), Vorusnės (755 ha), Šyšos (1 577 ha), Sausgalvių (2 868 ha) ir Piktupėnų (1 170 ha).

3. į 2015–2016 m. stintų žvejybos kvotas, nurodytas priede.

Perleidžiamosios teisės bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-44 redakcija) ( (toliau – Taisyklės).

Vienam ūkio subjektui (be aukciono ir aukciono būdu) žvejybai Kuršių mariose gali būti suteikiama ne daugiau kaip 10 procentų Aplinkos ministerijos nustatyto (Aplinkos ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. D1-43) kiekvieno tipo žvejybos įrankių Kuršių mariose limito.

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti žvejybos kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. vandens telkinio pavadinimą arba žvejybos vietos pavadinimą ir norimas gauti perleidžiamąsias teises į žvejybos kvotas;

1.3. ar yra pasinaudojęs Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ Europos Sąjungos parama , ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą tame telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede.

4. Jeigu yra konkrečios žuvininkystės įmonių asociacijos ar gamintojų organizacijos narys – pažymą, kurioje nurodoma, nuo kada priklauso konkrečiai organizacijai.

5. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, neatsižvelgiant į nemokumo priežastis, jei ūkio subjektui bus suteikta perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB DNB banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

6. Dokumentus, įrodančius kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pat rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.

7. Jeigu aukciono dalyvis pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių Kuršių mariose naudojimu, pateikia šios sutarties kopiją.

Ant voko turi būti užrašoma „Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos“, nurodomas vandens telkinio pavadinimas (ai), ūkio subjekto pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas bei žodis „AUKCIONUI“.

Pradinė aukciono kaina nurodyta Taisyklių 3 priede.

Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas suteikimo priimami iki 2015 m. vasario 19 d. 15 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Posėdis vyks Šilutėje, Liepų g. 16 (Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnybos salėje).

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministerijos

direktoriaus pavaduotojas, atliekantis

direktoriaus funkcijas

  Aidas Adomaitis

STINTŲ žvejybos vietų ir įrankių limitai valstybiniuose ŽUVININKYSTĖS vandens telkiniuose

Eil. Nr.

Žvejybos vietos pavadinimas

Upės pavadinimas

Stintinių traukiamųjų tinklų skaičius

1.

Jarmalajevo

Atmata

2

2.

Šyškrantės

1

3.

 Uostadvario I (1 km žemiau Uostadvario kaimo)

1

4.

Uostadvario II (1 km aukščiau Uostadvario kaimo)

1

5.

Žukausko I

Nemunas

1

6.

Žukausko II

1

7.

Ekskavatoriaus II

1

8.

Žvyro I

1

9.

Paleičių

1

10.

Girininkų

1

11.

Straukos

1

12.

Kalnų III

 

1

13.

Elenos

 

2

14.

Jovarų I

 

1

15.

Stulpų

2

16.

Tankodromo I

2

17.

Tankodromo II

2

18.

Tankodromo III

2

19.

Nausėdų

1

20.

Aukštos įtampos II

2

21.

Didžiosios kūmos

2

22.

Mažosios kūmos

1

23.

Ancės II

1

24.

Salos prie Galzdonų

2

25.

Brolio

1

26.

Tamoševičiaus

2

27.

Žemiau Didžiosios kūmos 30 m

1

28.

Gėgės

2

29.

Mokyklos

2

Share iconDalintis