Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

POSĖDIS DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS KVOTAS SUTEIKIMO

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2015 m. vasario 19 d. 10 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – Posėdis), kuriame bus be aukciono suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2015 m. žvejybos Kuršių mariose kvotas.

Aplinkos ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. D1-43 nustatyti šie žvejybos Kuršių mariose 2015 m. limitai:

iki 500 m ilgio traukiamieji tinklai – 1 vnt.;

40–50 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai – 230 vnt.;

70–80 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai – 360 vnt.;

marinės gaudyklės su selektyviniais intarpais – 223 vnt.;

stambiaakės gaudyklės (vartos) – 41 vnt.;

nėginės gaudyklės – 32 vnt.;

stintinės gaudyklės – 67 vnt.;

pūgžlinės-dyglinės gaudyklės – 20 vnt.;

dreifiniai tinklai – 2 vnt.;

Perleidžiamosios teisės bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-44 redakcija) ( (toliau – Taisyklės).

Pagal Žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio 3 dalies 3 punktą perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas be aukciono gali būti suteikiamos ūkio subjektams, kurie šio punkto įsigaliojimo metu (2014-03-20) trejus metus turėjo žvejybos Kuršių mariose kvotas.

Vienam ūkio subjektui be aukciono gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 procentai Aplinkos ministerijos nustatyto žvejybos Kuršių mariose limito, bet ne daugiau, negu ūkio subjekto turėtas 2011–2013 metais tam tikro tipo verslinės žvejybos įrankių kvotų vidurkis.

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti žvejybos kvotas be aukciono, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą.

1.2. norimas gauti perleidžiamąsias teises į žvejybos Kuršių mariose kvotas;

1.3. ar yra pasinaudojęs Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ Europos Sąjungos parama , ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą;

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą Kuršių mariose kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede.

Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos Kuršių mariose kvotas suteikimo be aukciono priimami iki 2015 m. vasario 17 d. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Posėdis vyks Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 512 kab.).

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

Share iconDalintis