Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos Kuršių mariose kvotas 2017–2021 metams suteikimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2017 m. vasario 21 d. 11 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – Posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į šias žvejybos Kuršių mariose kvotas:

70–80 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai – 11 vnt.;

marinės gaudyklės su selektyviniais intarpais – 54 vnt.;

stintinės gaudyklės – 16 vnt.;

stambiaakės gaudyklės (vartos) – 4 vnt.;

nėginės gaudyklės – 8 vnt.;

pūgžlinės-dyglinės gaudyklės – 12 vnt.;

dreifiniai tinklai – 2 vnt.

Perleidžiamosios teisės bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/94f00bc0e63d11e39ea8c7e1dfdc4b5c/ojruEANqJc

Vienam ūkio subjektui (be aukciono ir aukciono būdu) žvejybai Kuršių mariose gali būti suteikiama ne daugiau kaip 10 procentų Aplinkos ministerijos nustatyto (Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. D1-936) bendro žvejybos įrankių Kuršių mariose limito.

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti žvejybos kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. vandens telkinio pavadinimą ir norimas gauti perleidžiamąsias teises į žvejybos kvotas;

1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimui į kitą nei žvejyba veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą tame telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede.

4. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, neatsižvelgiant į nemokumo priežastis, jei ūkio subjektui bus suteikta perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB DNB banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

5. Dokumentus, įrodančius kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pat rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.

6. Jeigu aukciono dalyvis pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių Kuršių mariose naudojimu, pateikia šios sutarties kopiją.

Pradinė aukciono kaina nurodyta Taisyklių 3 priede.

Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas suteikimo priimami iki 2017 m. vasario 15 d. 16 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Posėdis vyks Šilutėje, Liepų g. 16 (Šilutės švietimo pagalbos tarnybos salėje).

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

 

Share iconDalintis