Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

POSĖDIS DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į UPINIŲ NĖGIŲ ŽVEJYBOS ŠVENTOSIOS UPĖJE KVOTAS SUTEIKIMO

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – Posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2015 m. upinių nėgių žvejybos kvotas (900 kg) Šventosios (Baltijos jūra) upėje (Kretingos r. ir Palangos mieste, išskyrus atkarpą nuo žiočių iki tilto Šventojoje).

 

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-44 redakcija) (toliau – Taisyklės). Vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo 142 str. 3 p. 1 dalimi, vienam ūkio subjektui gali būti suteikiama ne daugiau kaip 10 proc. upinių nėgių žvejybos limito šiame vandens telkinyje dalies.

 

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į upinių nėgių žvejybos kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

 

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

 

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

 

1.2. vandens telkinio, kuriame nori gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą, pavadinimą ir žvejybos kvotos dydį;

 

1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimui į kitą nei žvejyba veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

 

2. Asmens dokumento (ūkio subjektas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją.

 

3. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą (forma pateikta Taisyklių 1 priede).

 

4. Jeigu yra žuvininkystės įmonių asociacijos ar gamintojų organizacijos narys – pažymą, kurioje būtų nurodyta, nuo kada priklauso konkrečiai organizacijai.

 

5. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB DNB banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

 

6. Dokumentus, įrodančius, kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pat rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.

7. Jeigu aukciono dalyvis pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių Kuršių mariose naudojimu, pateikia šios sutarties kopiją.

Pradinė aukciono kaina už perleidžiamąją teisę į nėgių žvejybos kvotą – 2,17 Eur / 100 kg.

 

Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas suteikimo priimami iki 2015 m. rugsėjo 11 d. 15 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

 

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į upinių nėgių žvejybos kvotas Šventosios (Baltijos jūra) upėje (Kretingos r. ir Palangos mieste, išskyrus atkarpą nuo žiočių iki tilto Šventojoje) vyks 2015 m. rugsėjo 15  d. 11 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 512 kab.).

 

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

Share iconDalintis