Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į ungurių žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2017 m. kovo 23 d. 10 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – Posėdis), kuriame bus aukciono būdu suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2017–2021 m. ungurių žvejybos kvotas vidaus vandens telkiniuose, nurodytuose priede.
 
Perleidžiamosios teisės bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.
 
Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąją teisę į ungurių žvejybos kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:
1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:
 
1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;
 
1.2. žvejybos vietos pavadinimą, kurioje nori gauti perleidžiamąsias teises į ungurių žvejybos kvotas;
1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimui į kitą nei žvejyba veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.
 
2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.
 
3. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede.
 
4. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB DNB banke, banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.
 
5. Dokumentus, įrodančius, kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pačiame rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.
 
Pradinė aukciono kaina už perleidžiamąją teisę į ungurių žvejybos kvotą – 18 eurų. Ūkio subjektai, laimėję teisę į žvejybos kvotą aukciono būdu, žuvų ištekliams atkurti ir saugoti kiekvienais metais skiria aukcione pasiūlytą kainą.
 
Vienam ūkio subjektui (aukciono ir ne aukciono būdu) gali būti suteikta perleidžiamoji teisė į ungurių žvejybos kvotas ne daugiau kaip 4–iose žvejybos vietose.
 
Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į ungurių žvejybos kvotas suteikimo priimami iki 2017 m. kovo 17 d. 15 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).
 
Posėdis vyks Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 512 kab.).
 
Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.
Share iconDalintis