Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į ungurių žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo (be aukciono)

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2017 m. vasario 20 d. 10 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – Posėdis), kuriame bus be aukciono suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2017 m. ungurių žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotas.

Perleidžiamosios teisės bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

Pagal Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 3 dalies 3 punktą perleidžiamosios teisės į ungurių žvejybos kvotas (toliau – žvejybos teisė) be aukciono gali būti suteikiamos ūkio subjektams, kurie iki 2013 m. pagal tuo metu galiojusias ungurių įveisimo normas nustatyta tvarka savo lėšomis įveisė ungurius. Bus skirstomi ungurių žvejybos limitai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 20 d. įsakymu D1-211 ,,Dėl ungurių verslinės žvejybos vietų vidaus vandenyse aprašo patvirtinimo“. Žvejybos teisės be aukciono suteikiamos iš eilės 5 metus po ungurių įveisimo tuose upeliuose, kurie išteka iš tų vandens telkinių, kuriuose buvo įveisti unguriai.

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti ungurių žvejybos teisę be aukciono, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. vandens telkinio pavadinimą ir norimas gauti perleidžiamąsias teises į ungurių žvejybos kvotas.

2. Dokumentus, įrodančius, kad ūkio subjektas turi teisę gauti perleidžiamąją teisę į ungurių žvejybos kvotą be aukciono (ungurių įveisimo akto kopiją).

3. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

4. Žvejybą tame rajone, kuriame yra vandens telkinys, kuriame ūkio subjektas pageidauja gauti žvejybos kvotas, kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede.

Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į ungurių žvejybos kvotas suteikimo be aukciono priimami iki 2017 m. vasario 14 d. 16 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Posėdis vyks Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 512 kab.).

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

Share iconDalintis