Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

POSĖDIS DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į UNGURIŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2015 m. kovo 27 d. 10 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – Posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2015 m. ungurių žvejybos vietas (nurodytos priede).

 

Perleidžiamosios teisės bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-44 redakcija).

 

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į ungurių žvejybos kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

 

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

 

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą.

 

1.2. vandens telkinio, kuriame norima gauti perleidžiamąsias teises į ungurių žvejybos kvotas, pavadinimą ir žvejybos vietos pavadinimą;

 

1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejybą veiklą“, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

 

3. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

 

4. Žvejybą tame rajone, kuriame yra vandens telkinys, kuriame ūkio subjektas pageidauja gauti žvejybos kvotas, kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede.

 

5. Jeigu yra konkrečios žuvininkystės įmonių asociacijos ar gamintojų organizacijos narys – pažymą, kurioje nurodoma, nuo kada priklauso konkrečiai organizacijai.

 

6. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, neatsižvelgiant į nemokumo priežastis, jei ūkio subjektui bus suteikta perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr.LT354010051002026581AB DNB banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

7. Dokumentus, įrodančius, kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pat rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.

 

Ant voko turi būti užrašoma „Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos“, nurodomas vandens telkinio pavadinimas (ai), ūkio subjekto pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas bei žodis „AUKCIONUI“.

 

Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į ungurių žvejybos kvotas suteikimo priimami iki 2015 m. kovo 23 d. 15 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

 

Posėdis vyks Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 512 kab.).

 

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministerijos

direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus

funkcijas Aidas Adomaitis

 

Priedas

UNGURIŲ VERSLINĖS ŽVEJYBOS VIETŲ VIDAUS VANDENYSE SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Žvejybos vieta

Savivaldybė

Įrankių skaičius

1.

Upė Peršėkė, tarp Obelijos ežero ir kelio Miroslavas-Parėčėnai

Alytaus r.

1 gaudyklė

2.

Upė Strėva tarp Ilgės ežero ir Pastrėvio HE tvenkinio

Elektrėnų

3.

Upė Dysnykščia, ištekanti iš Dysnų ežero į Dysnykščio ežerą

Ignalinos r.

4.

Upė Dysna tarp Dysnykščio ežero ir Padysnio HE tvenkinio, nuo ištakų į Dvarykščių k. tilto

5.

Protaka tarp Linkmeno ežero ir Asalnykščio ežero

6.

Protaka tarp Lūšių ežero ir Šakarvų ežero

7.

Upė Šakarva, ištekanti iš Šakarvų ežero į Žeimenio ežerą

8.

Upė Srovė, ištekanti iš Baluošo ežero į Baluošykščio ežerą

9.

Upė Srovė, ištekanti iš Baluošykščio ežero į Sravinaičio ežerą

10.

Upė Srovė tarp Almajo ežero ir Asėko ežero prie Ginučių tilto

11.

Upė Pakasa, ištekanti iš Pakaso ežero į Ukojo ežerą

12.

Upė Asėka, ištekanti iš Asėko ežero į Linkmenų ežerą

13.

Upė Šventoji, ištekanti iš Dūkšto ežero į Luodžio ežerą, prie ištakų

14.

Upė Novena, ištekanti iš Ūkojo ežero į Alksnaičio ežerą

15.

Upė Baltelė, ištekanti iš Ūsių ežero į Labakaršio ežerą

16.

Upė Dovinė (Spernia) prie Babraunykuose esančios pralaidos

Lazdijų r.

17.

Upė Sutrė, ištekanti iš Bagdanonių (Senkučio) ežero, prie kelio Lazdijai-Seirijai

18.

Upė Metelytė, ištekanti iš Metelio ežero, prie Buckūnuose esančios pralaidos

19.

Upė Nieda, ištekanti iš Kapčiamiesčio HE tvenkinio

20.

Upė (Z2) tarp Galsto ežero ir Zapsio ežero, prie  ištakų

21.

Upė Snaigynas, ištekanti iš Snaigyno ežero į Trikojo ežerą

22.

Upė Zapsė, ištekanti iš Zapsio ežero, 200 m atkarpoje nuo ištakų

23.

Upė Kirneilė, ištekanti iš Kirneilio ežero į Gulbio ežerą, prie Kirneilėje esančios pralaidos

24.

Upė Malkėstas, ištekanti iš Malkesto ežero į Siesarties ežerą, 100 m atkarpoje nuo ištakų

25.

Protaka tarp Siesarties ežero ir Kamužėlio ežero

26.

Upė Žežiebra, ištekanti iš Dūrių ežero į Siesarties upę, 150 m atkarpoje nuo ištakų

27.

Upė Žverna, ištekanti iš Žverno ežero, prie kelio pralaidos Keruliuose

28.

Upė Kretuona, ištekanti iš Kretuono ežero į Pakretuonio  HE tvenkinį

Švenčionių r.

29.

Upė Žeimena tarp Žeimenio ežero ir Kaltanėnų tilto

30.

Upė Vajuonėlė, ištekanti iš Vajuonio ežero į Kretuono  ežerą

31.

Upė (B1), ištekanti iš Skaisčio ežero į Balčio ežerą

Trakų r.

32.

Upė Strėva, ištekanti iš Stankos ežero į Bagdanonių HE tvenkinį

33.

Upė Alauša tarp Alaušo ežero ir Alaušų tvenkinio

Utenos r.

34.

Upė Tauragna, ištekanti iš iš Tauragno ežero į Tauragnėlį, prie Varniškių tilto

35.

Upė Būka, ištekanti iš Utenykščio ežero į Baluošo ežerą, 1,5 km atkarpoje aukščiau Vaišnoriškės tilto

36.

Upė Ilgis, ištekanti iš Ilgio ežero į Kampio ežerą

Varėnos r.

37.

Upė Šventoji, ištekanti iš Luodžio ežero į Luodykščio ežerą

Zarasų r.

38.

Upė Šventoji, ištekanti iš Asavėlio ežero į Ūparto ežerą, prie Grybiškių tilto

39.

Upė Šventoji, ištekanti iš Ūparto ežero, 400 m atkarpoje žemiau  Tiltiškių tilto

40.

Upė Zarasaitis, ištekanti iš Zaraso ežero į Zarasaičio ežerą

41.

Upė Vasakna, ištekanti iš Vasakno ežero į Vykežerį

42.

Upė Avilė, ištekanti iš Avilio ežero į Auslo ežerą, prie kelio Mukuliai-Tyriliai

Share iconDalintis