Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į stintų žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) rengiamame Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdyje (toliau – Posėdis) bus be aukciono suteikiamos perleidžiamosios teisės į stintų žvejybos kvotas upėse 2017–2021 metams. Bus skirstomi stintų žvejybos limitai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. D1-124.

Ūkio subjektui be aukciono gali būti skiriama 1 stintų žvejybos vieta ir 1 stintų žvejybos tinklas, jeigu ūkio subjektas toje žvejybos vietoje žvejojo 4 paskutinius kalendorinius metus iki tų metų, kuriais yra suteikiama teisė į žvejybos kvotą (2012–2015 m.).

Perleidžiamosios teisės į stintų žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-437 redakcija) (toliau – Taisyklės).

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į stintų žvejybos kvotas be aukciono, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono ir fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. vandens telkinio, kuriame prašoma suteikti perleidžiamąją teisę į stintų žvejybos kvotą, žvejybos vietos pavadinimą ir žvejybos kvotos dydį;

1.3. ar yra pasinaudota Europos Sąjungos parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ , ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą (pažymos forma pateikta Taisyklių 1 priede).

Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į stintų žvejybos upėse kvotas suteikimo priimami iki 2016 m. rugpjūčio 26 d. 15 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į stintų žvejybos upėse kvotas vyks 2016 m. rugpjūčio 29 d. 14 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 512 kab.).

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

Share iconDalintis