Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į stintų žvejybos kvotas 2019–2023 metams suteikimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2019 m. kovo 6 d. 11 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2019–2023 m. stintų žvejybos kvotas. Bus skirstomi stintų žvejybos vietų ir įrankių limitai valstybiniame vandens telkinyje, nurodytame priede. Posėdis vyks Šilutės švietimo pagalbos tarnybos salėje (Liepų g. 16, Šilutė).

Perleidžiamosios teisės į stintų žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į stintų žvejybos kvotas upėse, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. vandens telkinio (-ių) ir žvejybos vietos (-ų) kurioje (-iose) norima gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą, pavadinimą (-us) ir žvejybos kvotos (ų) dydį (tinklų skaičių):

1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) kopiją.

3. Kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą tame rajone, kuriame yra vidaus vandens telkinys, kuriame ūkio subjektas pageidauja gauti žvejybos kvotą (forma pateikta Taisyklių 1 priede).

4. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB Luminor banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją (aukciono dalyvio užstatas).

5. Dokumentus, įrodančius, kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pačiame rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.

6. Jeigu aukciono dalyvis yra pasirašęs sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių Kuršių mariose naudojimu, būtina pateikti šios sutarties kopiją.

Pradinė aukciono kaina už perleidžiamąją teisę į traukiamąjį tinklą stintų žvejybai – 24 eurai. Ūkio subjektai, laimėję teisę į žvejybos kvotą aukciono būdu, žuvų ištekliams atkurti ir saugoti kiekvienais metais skiria aukcione pasiūlytą kainą.

Vienam ūkio subjektui (aukciono ir ne aukciono būdu) gali būti suteikta perleidžiamoji teisė į stintų žvejybos kvotas ne daugiau kaip 6-iose žvejybos vietose.

Dokumentai dėl dalyvavimo aukcione priimami iki 2019 m. vasario 26 d. 16 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Janonio g. 24, Klaipėda, 318 kab.).

Telefonas pasiteirauti (8 5) 2398 409.

 

 Stintų žvejybos vietų ir įrankių limitų valstybiniuose vidaus vandenyse sąrašas

Eil. Nr.

Žvejybos vietos pavadinimas

Upės pavadinimas

Stintinių traukiamųjų tinklų skaičius

Koordinatės

Platuma

Ilguma

1.

Žiobrinio Nemunas

1

55 o 14‘ 17.97678“

55 o 14‘ 23.02341“

21 o 26‘ 20.49508“

21 o 26‘ 19.85254“

2.

Girininkų Nemunas

1

55 o 14‘  5.27264“

55 o 14‘ 12.27904“

21 o 26‘ 29.85432“

21 o 26‘ 23.87642“

3.

Upelio (500 m žemiau „beždžionių tilto“)

Pakalnė

1

55 o 18‘ 0.83“

55 o 18‘ 1.54“

21 o 21‘ 2.54“

21 o 20‘ 57.57“

4.

Žukausko II

Nemunas

1

55 o  17‘ 47.65250“

55 o  17‘ 50.77725“

21 o  23‘  4.00147“

21 o  23‘  1.42648“

5.

Smėlio

Nemunas

2

55 o 15‘ 14.31645“

55 o 15‘ 19.44739“

21 o 25‘ 54.46908“

21 o 25‘ 48.18646“

6.

Žvyro I

Nemunas

1

55 o  07‘ 24.31628“

55 o  07‘ 25.47560“

21 o  45‘ 58.01151“

21 o  45‘ 52.72015“

7.

Straukos

Nemunas

1

55 o 13‘ 33.46531“

55 o 13‘ 37.95159“

21 o 26‘ 57.87823“

21 o 26‘ 54.06852“

8.

Kalnų III

Nemunas

1

55 o 11‘ 27.29691“

55 o 11‘ 21.97679“

21 o 31‘ 30.89826“

21 o 31‘ 22.58656“

9.

Elenos

Nemunas

2

55 o 11‘ 43.99892“

55 o 11‘ 40.54178“

21 o 32‘  1.55937“

21 o 31‘ 52.33285“

10.

Jovarų I

Nemunas

2

55 o 07‘ 245“

55 o 07‘ 270“

21 o 46‘ 614“

21 o 46‘ 512“

11.

Tankodromo I

Nemunas

2

55 o 06‘ 42.74583“

55 o 06‘ 45.66033“

21 o 49‘ 51.86297“

21 o 49‘ 48.00247“

12.

Tankodromo II

Nemunas

2

55 o 06‘ 26.72965“

55 o 06‘ 29.86965“

21 o 50‘ 14.46537“

21 o 50‘ 10.16092

13.

Tankodromo III

Nemunas

2

55 o 06‘ 19.96735“

55 o 06‘ 21.84726“

21 o 50‘ 22.18051“

21 o 50‘ 18.98786“

14.

Nausėdų

Nemunas

1

55 o 07‘  6.87152“

55 o 09‘  9.35205“

21 o 49‘ 15.63967“

21 o 49‘  9.64042“

15.

Didžiosios kūmos

Nemunas

2

55 o 04‘ 31.93055“

55 o 04‘ 34.11038“

21 o 57‘ 41.53757“

21 o 57‘ 32.85388“

16.

Mažosios kūmos

Nemunas

1

55 o 04‘ 31.86666“

55 o 04‘ 31.55710“

21 o 57‘ 59.72155“

21 o 57‘ 44.40353“

17.

Rambyno

Nemunas

1

55 o 05‘ 275“

55 o 05‘ 302“

22 o 00‘ 698“

22 o 00‘ 482“

18.

Ancės II

Nemunas

1

55 o 15‘ 208“

55 o 15‘ 344“

21 o 25‘ 928“

21 o 25‘ 736“

19.

Salos prie Galzdonų

Nemunas

2

55 o 11‘ 17.99149“

55 o 11‘ 18.15110“

21 o 36’ 14.05008“

21 o 35’ 54.54358“

20.

Tamoševičiaus

Nemunas

2

55 o 06‘ 58.38243“

55 o 07‘  5.51370“

21 o 49’ 30.80055“

21 o 49’ 18.97986“

21.

Žemiau Didžiosios kūmos 30 m

Nemunas

1

55 o 04‘ 34.42078“

55 o 04‘ 36.47579“

21 o 57‘ 31.44032“

21 o 57‘ 25.10658“

22.

Gėgės

Nemunas

2

55 o 10‘  8.79664“

55 o 10‘ 11.85088“

21 o 40‘ 15.24196“

21 o 40‘ 10.15234“

Share iconDalintis