Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į seliavų žvejybos Ančios ežere kvotas suteikimo

2018 m. birželio 26 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2018–2022 m. seliavų žvejybos kvotas (400 m 22–24 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių, kasmet leidžiama sugauti 400 kg seliavų) Lazdijų rajono Ančios ežere (490,8 ha).

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės).

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į seliavų žvejybos Ančios ežere kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono ir fakso numerį, elektroninio pašto adresą. Fizinis asmuo pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

1.2. vandens telkinio, kuriame nori gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą, pavadinimą ir žvejybos kvotos dydį.

1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) kopiją arba VĮ ,,Registrų centras“ išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo).

3. Žvejybą tame vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą (forma pateikta Taisyklių 1 priede).

4. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581 AB LUMINOR banke,  įrodymo dokumento kopiją.

Pradinė aukciono kaina–20 eurų.

Dokumentai dėl dalyvavimo aukcione priimami iki 2018 m. birželio 21 d. 16 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Aukcionas vyks Žuvininkystės tarnybos (J. Lelevelio g. 6, Vilnius) posėdžių salėje 512.

Telefonas pasiteirauti (8 5) 2391 187.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministerijos

direktoriaus

Tomas Kazlauskas

Share iconDalintis