Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į seliavų ir stintų žvejybos kvotas ežeruose suteikimo

2016 m. birželio 8 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2016 m. seliavų ir stintų žvejybos kvotas Priede nurodytuose vidaus vandens telkiniuose.

 

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-44 redakcija) (toliau – Taisyklės).

 

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į seliavų ir stintų žvejybos kvotas ežeruose, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono ir fakso numerį, elektroninio pašto adresą. Fizinis asmuo pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

1.2. vandens telkinio (-ių), kuriame (-iuose) nori gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą, pavadinimą (-us) ir žvejybos kvotos (ų) dydį:

1.2.1. vandens telkiniuose nuo 500 iki 999 ha ūkio subjektas gali pretenduoti į žvejybos limito dalį, ne mažesnę nei pusė nustatyto tame telkinyje žvejybos limito;

1.2.2. vandens telkiniuose nuo 1 000 iki 7 000 ha ūkio subjektas gali pretenduoti į žvejybos limito dalį, ne mažesnę nei trečdalis tame vandens telkinyje nustatyto žvejybos limito;

1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

3. Kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą tame rajone, kuriame yra vidaus vandens telkinys, kuriame ūkio subjektas pageidauja gauti žvejybos kvotą (forma pateikta Taisyklių 1 priede).

4. Jeigu yra žuvininkystės įmonių asociacijos ar gamintojų organizacijos narys – pažymą, kurioje būtų nurodyta, nuo kada priklauso konkrečiai organizacijai.

5. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB DNB banke, banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

 

Pradinė aukciono kaina:

1. Už perleidžiamąją teisę į 100 m statomąjį tinklaitį seliavoms žvejoti – 5 eurai.

2. Už perleidžiamąją teisę į traukiamąjį tinklą ežerinėms stintoms žvejoti – 14 eurų.

 

Dokumentai dėl dalyvavimo aukcione priimami iki 2016 m. birželio 2 d. 15 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

 

Aukcionas vyks Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, 512 kab.).

Telefonas pasiteirauti (8 5) 2391 187.

 

Valstybinių vidaus vandens telkinių, kuriuose 2016 metais leidžiama specializuota seliavų ir ežerinių  stintų žvejyba, sąrašas (PDF)

Share iconDalintis