Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskelbtas Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Konsultacijos dėl žvejybos galimybių 2017 pagal Bendrąją žuvininkystės politiką“

Ruošiantis Europos Sąjungos Žuvininkystės Ministrų Tarybai, kurioje Valstybių narių ministrai susitars dėl žvejybos kvotų 2017 metams, Komisija patvirtino komunikatą, kuris nustato kvotų nustatymo principus, siekiant sveikos ir pelningos žuvininkystės Europos Sąjungoje.

 

Komunikate išdėstyti Komisijos pasiūlymų dėl žvejybos galimybių 2017 m principai. Valstybės narės, Patariamosios tarybos, kitų suinteresuotų pusių atstovai, visuomenė kviečiami pateikti nuomonę iki 2016 m. rugsėjo 1 d. adresu http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2017/index_en.htm

 

Komunikate aprašyta žuvininkystės būklė Europos Sąjungoje, kuri rodo vidutinį santykinai aukštą 10 proc. pelningumą 2014 m., nors 2008 m. buvo skaičiuojamas nuostolis.

 

Žvejybos galimybės 2017 metams bus nustatomos, vadovaujantis Bendrosios žuvininkystės politikos (toliau BŽP) tikslais ir pagrįstos geriausia turima moksline informacija. Pagal BŽP 2.2 straipsnį žvejybos poveikis žuvų ištekliams turi būti sumažintas kuo greičiau ir iki 2020 metų vėliausiai turi atitikti didžiausio ilgalaikio sugaunamo kiekio principus (toliau DISK). Tai leistų padidinti žvejų apyvartą ir pelną. Tais atvejais, kai mokslinių rekomendacijų neturima, Komisija, laikydamasi BŽP tikslų, taikys atsargumo principą. Svarbus žingsnis siekiant BŽP tikslų yra Europos Parlamento ir Tarybos susitarimas dėl daugiamečio plano Baltijos jūrai. Planas nustato tikslus su galutiniais terminais pasiekti DISK reikšmes ir pateikia leidžiamas mirtingumo dėl žvejybos svyravimo ribas konkretiems žuvų ištekliams. Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas, apibendrinęs informaciją, nustatė, kad Europos Sąjungos vandenyse, siekiant DISK pasiekta pažanga. Atlanto vandenyne, Šiaurės ir Baltijos jūrose 2014 metais daugiau kaip pusė žuvininkystės sektorių buvo žvejojama tausojančios žuvininkystės lygiuose. Didžiausias teigiamas pasikeitimas nustatytas Šiaurės jūroje, kur vidutinis mirtingumas dėl žvejybos 2015 m. buvo 92 proc. lyginant su 2014 m. lygiu. Tačiau teigiami pokyčiai stebimi ne visur, – žuvų išteklių būklė Viduržemio jūroje ir Juodojoje jūroje toliau išlieka vargana, nes mažiau kaip 10 proc. įvertintų išteklių žvejojama tausojančios žuvininkystės lygiuose.

 

Baltijos jūroje 2016 m. vakarinėms ir centrinės Baltijos strimelėms, jūrinėms plekšnėms ir pagrindinio baseino lašišoms buvo nustatytos Bendras leidžiamas sugauti kiekis (toliau BLSK), kuris turi užtikrinti DISK. Vakarinių menkių kvotos buvo mažinamos keletą metų, 2016 m. buvo sumažinta 20 proc., tačiau ir toliau išteklių būklė kelia didžiulį susirūpinimą. Botnijos įlankos strimelių BLSK sumažinimas 24 proc., Rygos įlankos strimelių BLSK sumažinimas 10 proc., šprotų BLSK sumažinimas 5 proc. ir tokio pat dydžio Suomijos įlankos lašišų BLSK nustatymas kaip ir 2015 m. pakreips žvejybą siekiamų DISK reikšmių kryptimi. Suomijos įlankos lašišoms BLSK buvo nustatytas, naudojant atsargumo principą, rytinių menkių BLSK buvo nustatytas, laikantis principų, kai nepakanka mokslinių duomenų nustatyti populiacijos būklę. Pagrindinio baseino lašišų BLSK buvo nustatytas toks pat, kaip ir 2015 metais, siekiant, kad pagerinti išteklius lašišinėse upėse, kuriose stebimas silpnesnis pasipildymas jaunikliais.

 

Komisija tęs ambicingą BŽP ir daugeliu atveju siūlys žvejybos galimybes 2017 metams susietas su nustatytais DISK dydžiais bei tuo pačiu metu sieks užsibrėžtus DISK tikslus pasiekti kuo įmanoma greičiau. Numatytas laiko grafikas 2017 metų žvejybos galimybėms Baltijos jūros ištekliams nustatyti: birželio–rugsėjo mėnesiais vyks konsultacijos su visuomene, liepos mėnesį – seminaras su suinteresuotomis pusėmis dėl mokslininkų pateiktų rekomendacijų, rugsėjo mėnesį Komisija pateiks pasiūlymą valstybėms narėms, spalyje vyks Tarybos posėdis dėl Baltijos jūros BLSK nustatymo.

Share iconDalintis