Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lietuva baigia pirmininkauti BALTFISH regioniniam forumui

Lietuva liepos 1 d. baigia vienerius metus trukusį pirmininkavimą regioniniam BALTFISH forumui, vienijančiam aplink Baltijos jūrą esančių valstybių narių už žuvininkystę atsakingas institucijas. Pirmininkavimą iš Lietuvos perima Lenkija.

Aktyvus ir rezultatyvus pirmininkavimas regiono valstybių narių forumui BALTFISH Lietuvai garantavo dar pirmininkavimo ES Tarybai metu įgytą patikimos ir aktyvios Baltijos regiono valstybės įvaizdį.

Pirmasis svarbus uždavinys Lietuvai perėmus BALTFISH vairą buvo bendros visų regiono šalių pozicijos dėl žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2015 metams rengimas. Atsižvelgiant į sudėtingą Baltijos menkių išteklių būklę ir skirtingą žvejybos pobūdį atskirose Baltijos regiono valstybėse narėse tai buvo sėkmingai įveiktas išbandymas.

Kita veiklos sritis, sulaukusi ypatingo dėmesio Lietuvos pirmininkavimo BALTFISH metu – žuvų išmetimo atgal į jūrą draudimo įgyvendinimas. Šis draudimas, palaipsniui įdiegiamas pagal reformuotą ES bendrąją žuvininkystės politiką, Baltijos jūroje vykdomai menkių, pelaginių žuvų (šprotų bei strimėlių) ir lašišų žvejybai pradėtas taikyti jau pirmuoju etapu – nuo 2015 m., todėl tiek žvejams, tiek valstybių narių kontrolės institucijoms buvo itin svarbu aptarti jo taikymą ir tam pasirengti. 2014 m. lapkričio mėnesį Vilniuje, bendradarbiaujant su Europos žuvininkystės kontrolės agentūra, buvo suorganizuotas bendras BALTFISH ir Baltijos jūros patariamosios tarybos seminaras išmetimų draudimo tema. Po šio seminaro buvo parengtas ir žvejams bei kitiems suinteresuotiems asmenims išplatintas lankstinukas su pagrindinėmis žuvų iškrovimo prievolės įgyvendinimo taisyklėmis ir rekomendacijomis.

Šiemet ES institucijoms pradėjus svarstyti ilgai lauktą Europos Komisijos pasiūlymą dėl Baltijos jūros žuvų išteklių daugiamečio valdymo plano, Lietuva ėmėsi vadovauti rengiant bendrą regiono valstybių narių poziciją dėl šio pasiūlymo. Vasario mėn. vykusiame BALTFISH Aukšto lygio grupės susitikime buvo parengti pasiūlymai ir bendra pozicija dėl šio daugiamečio valdymo plano projekto, kurie buvo pateikti ES Tarybai pirmininkaujančiai Latvijai ir labai padėjo siekiant ES Tarybos bendrojo požiūrio.

Paskutinis Lietuvos pirmininkavimo BALTFISH forumui renginys įvyko birželio 16 d. Liuksemburge, kur žuvininkystės departamentų direktoriai susirinko aptarti Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos paskelbtų mokslinių rekomendacijų dėl Baltijos jūros žuvų išteklių būklės ir jų žvejybos galimybių 2016 metams. Bendros pozicijos dėl konkrečių žvejybos kvotų ateiantiems metams rengimą jau koordinuos Lenkija, kuri perima pirmininkavimą BALTFISH nuo liepos 1 d.

BALTFISH veikla prasidėjo dar 2010 m. kaip vienas iš ES Baltijos jūros regiono strategijos projektų, skirtas stiprinti valstybių narių institucijų bendradarbiavimą ir sukurti forumą diskusijoms apie visoms regiono šalims aktualius žuvininkystės valdymo klausimus.

Jau pirmieji BALTFISH susitikimai buvo itin naudingi ir rezultatyvūs, nes leido regiono valstybėms narėms suformuoti bendrą poziciją dėl žvejybos kvotų nustatymo. Atspindint regioninio bendradarbiavimo dvasią, buvo sutarta, kad BALFISH veiklai vienerius metus – nuo liepos iki liepos – paeiliui pirmininkaus vis kita valstybė narė, o 2013 m. liepos 1 d. ši atsakomybė teko Lietuvai.

LR žemės ūkio ministerijos informacija

Share iconDalintis