Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įvyks perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis, kuriame aukciono būdu ūkio subjektams bus suteiktos perleidžiamosios teisės į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje

2020 m. gegužės 19 d. 11.00 val. įvyks perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis, kuriame aukciono būdu ūkio subjektams bus suteiktos perleidžiamosios teisės į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje.

Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis organizuojamas, vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Aukcionas vyks Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) patalpose Klaipėdoje, J. Janonio g. 24, 328 kabinete. Tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Lietuvoje vis dar bus paskelbtas karantinas, aukcionas bus nukeltas arba Žuvininkystės tarnyba jį organizuos elektroniniu būdu, jeigu ūkio subjektai, norintys dalyvauti aukcione, turės galimybę prisijungti nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis.

Aukciono metu ūkio subjektams bus suteikiama:

  • 74,951 proc. perleidžiamųjų teisių į lašišų žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2020–2034 metams;
  • 10,917 proc. perleidžiamųjų teisių į menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2020–2034 metams.

Pradinės kainos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 174 straipsnio 10 dalimi, apskaičiuota 3,66 Eur pradinė aukciono būdu paskirstomos 1 procento dydžio perleidžiamosios teisės į lašišų žvejybos galimybes Baltijos jūroje kaina.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 174 straipsnio 10 dalimi, apskaičiuota 19,19 Eur pradinė aukciono būdu paskirstomos 1 procento dydžio perleidžiamosios teisės į menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje kaina.

Aukciono dalyvio užstatas

Aukciono dalyvio užstatas už 1 proc. perleidžiamosios teisės į lašišų žvejybos galimybes Baltijos jūroje – 3,66 Eur.

Aukciono dalyvio užstatas už 1 proc. perleidžiamosios teisės į menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje – 19,19 Eur.

Aukciono sąlygos

Ūkio subjektai, pageidaujantys dalyvauti aukcione ir turintys teisę gauti perleidžiamąsias teises, ne vėliau nei iki 2020 m. gegužės 13 d. 17.00 val. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (elektroninio pašto adresas [email protected]) arba, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Lietuvoje bus atšauktas karantinas, tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda) turi pateikti:

1. Aprašo 1 priede nurodytą prašymą, kuriame nurodo:

  • Norimas gauti perleidžiamąsias teises.
  • Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us).
  • Atsiskaitomosios sąskaitos numerį, į kurią Žuvininkystės tarnyba galėtų pervesti nepanaudotą aukciono dalyvio užstatą pagal Aprašo 51 punktą.

2. Asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją.

3. Užpildytą deklaraciją, nurodytą Aprašo 2 priede.

4. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (- ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i).

5. Perleidžiamosios teisės aukciono dalyvio užstato pervedimo į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą  LT354010051002026581 įrodymo dokumento kopiją.

6. Įgaliojimą, jei aukcione dalyvauja ūkio subjekto įgaliotas asmuo.

Perleidžiamosios teisės aukciono dalyvio pervedamas užstatas turi būti ne mažesnis nei norimos įsigyti perleidžiamosios teisės dydžio ir pranešime apie vykstantį Komisijos posėdį paskelbto dalyvio užstato sandauga.

Perleidžiamųjų teisių į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo aukcione gali dalyvauti ūkio subjektai, atitinkantys visas šias sąlygas:

1. Yra pateikę aukciono dalyvio užstatą.

2. Teisėtais pagrindais valdo į Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių Baltijos jūroje, sąrašą, patvirtintą Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V1-120 „Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių Baltijos jūroje, ir Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje, sąrašų patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V1-120), įtrauktą Lietuvos Respublikos žvejybos laivą. Ūkio subjektai, teisėtais pagrindais valdantys tik į Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje, sąrašą, patvirtintą įsakymu Nr. V1-120, įtrauktą Lietuvos Respublikos žvejybos laivą, turi teisę dalyvauti skiriant perleidžiamąsias teises ar kvotas aukciono būdu arba jiems gali būti perleista perleidžiamoji teisė, tačiau gautą pagal tą teisę kvotą gali panaudoti tik Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje.

3.Perleidžiamosios teisės aukcione negali dalyvauti ūkio subjektas, kurio turima perleidžiamoji teisė lygi Žuvininkystės įstatymo 175 straipsnio 4 dalyje nustatytai ribai, įskaitant ir su juo susijusius ūkio subjektus, kaip jie apibrėžti Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 12–19 dalyse.

Aukciono eiga

Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos pirmininkas paskelbia perleidžiamosios teisės aukciono dalyvius ir kokias perleidžiamąsias teises kiekvienas iš jų norėtų įsigyti (atsižvelgdamas į prašyme pageidautus perleidžiamųjų teisių dydžius, pervestą aukciono dalyvio užstatą ir Žuvininkystės įstatymo 17straipsnio 4 dalyje nustatytą apribojimą). Jei aukciono dalyvio užstatas yra mažesnis negu apskaičiuotas pagal Aprašo 31 punktą arba jei įsigijus prašomą perleidžiamąją teisę bus viršytas Žuvininkystės įstatymo 175 straipsnio 4 dalyje nustatytas apribojimas, šio aukciono dalyvio prašoma perleidžiamoji teisė proporcingai sumažinama.

Perleidžiamosios teisės aukciono dalyviai turi teisę sumažinti aukciono būdu prašomą įsigyti perleidžiamąją teisę. Komisija paskelbia galutinius perleidžiamosios teisės aukciono dalyvių prašomų perleidžiamųjų teisių dydžius bei kiek jie turės sumokėti už prašomą perleidžiamąją teisę. Jei prašomų perleidžiamųjų teisių suma neviršija skirstomų perleidžiamųjų teisių, perleidžiamosios teisės aukciono dalyviams skiriamos prašomos teisės, už kurias jie turės sumokėti taip, kaip nustatyta Aprašo VIII skyriuje.

Jei perleidžiamosios teisės aukciono dalyviams perleidžiamųjų teisių neužtenka, organizuojamas aukcionas.

Komisijos pirmininkas paskelbia ne mažiau kaip 10 procentų didesnę negu pradinė kainą. Kiekvienas perleidžiamosios teisės aukciono dalyvis gali pakeisti norimą už naują kainą įsigyti perleidžiamąją teisę, kuri negali būti didesnė negu pagal Aprašo 34 punktą paskelbtas prašomas perleidžiamosios teisės dydis.

Po kiekvieno kainos pakėlimo perleidžiamosios teisės aukciono dalyviai informuojami, kiek jie turės sumokėti už prašomą perleidžiamąją teisę.

Jei perleidžiamosios teisės aukciono dalyvių prašomų perleidžiamųjų teisių suma lygi skirstomai perleidžiamajai teisei, perleidžiamosios teisės aukciono dalyviams skiriamos prašomos perleidžiamosios teisės, už kurias jie turės sumokėti taip, kaip nustatyta Aprašo VIII skyriuje. Jei perleidžiamosios teisės aukciono dalyviams perleidžiamųjų teisių neužtenka, tęsiamas aukcionas, kiekvieną kartą palaipsniui didinant kainą.

Jeigu aukciono metu paaiškėja, kad po paskutinio kainos pakėlimo perleidžiamosios teisės aukciono dalyvių prašomų perleidžiamųjų teisių suma yra mažesnė negu skirstoma perleidžiamoji teisė, perleidžiamųjų teisių aukciono dalyviams skiriamos prašomos perleidžiamosios teisės, o likusi neparduota perleidžiamoji teisė parduodama iš naujo paskelbiant ir organizuojant kitą Komisijos posėdį.

Likusios nepaskirstytos aukciono būdu perleidžiamosios teisės ir pagal Žuvininkystės įstatymo 177 straipsnio 5, 6, 7 dalis panaikintos perleidžiamosios teisės bendras dydis skelbiamas Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje www.zuv.lt.

Finansiniai aspektai

Ūkio subjektas, įsigijęs perleidžiamąją teisę aukciono būdu, turi už ją sumokėti kainą, už kurią laimėtas aukcionas, per 20 darbo dienų po perleidžiamosios teisės aukciono. Kvota pagal aukciono būdu įsigytą perleidžiamąją teisę ūkio subjektui skiriama tik sumokėjus nustatyta tvarka už perleidžiamąją teisę. Ūkio subjekto prašymu Žuvininkystės tarnyba leidžia sumokėti už įsigytą perleidžiamąją teisę dalimis, tačiau galutinis atsiskaitymas turi būti įvykdytas iki kvotos pagal įsigytą perleidžiamąją teisę skyrimo paskutiniams perleidžiamosios teisės galiojimo metams. Galutinis atsiskaitymas negali būti didesnis negu 20 procentų nuo visos kainos už aukciono būdu įsigytą perleidžiamąją teisę. Lėšos turi būti pervedamos į Aprašo 28.7 papunktyje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, nurodant kalendorinius metus, už kuriuos yra mokama.

Atsakingi asmenys: Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos nariai.

Telefonas pasiteirauti (8 700) 14924

Pridedami 1 ir 2 Aprašo priedai.

Share iconDalintis