Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

ĮVYKO PIRMASIS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS STEBĖSENOS KOMITETO POSĖDIS

2008 m. kovo 3 d. įvyko pirmasis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdis.

Europos Komisijos jau patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programa – tai dokumentas, numatantis priemones, kurios bus finansuojamos iš Europos Žuvininkystės fondo ir nacionalinio biudžeto 2007-2013 m. laikotarpiu, siekiant skatinti žuvininkystės sektoriaus plėtrą ir didinti konkurencingumą, užtikrinant ekonominį, aplinkos ir socialinį tvarumą, žuvų išteklių tausojimą ir atkūrimą. Šalyje ir toliau bus plėtojamos 4 pagrindinės žuvininkystės sektoriaus šakos: jūrų žuvininkystė; žvejyba vidaus vandenyse; akvakultūra; žuvų perdirbimo pramonė ir rinkodara. Daug dėmesio bus skiriama nuo žuvininkystės priklausomų regionų plėtrai, mokslui ir inovacijų sklaidai. Programos priemonėms įgyvendinti iš viso skirta 246 034 702 litų.

 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto personalinė sudėtis buvo patvirtinta 2008 m. sausio 22 d. žemės ūkio ministrės įsakymu Nr. 3D-31. Komiteto, kuriam pirmininkauja žemės ūkio ministrė prof. Kazimiera Prunskienė, nariai – Vyriausybės, Žemės ūkio ir kitų ministerijų, Žuvininkystės departamento, Nacionalinės mokėjimo agentūros, žvejų, žuvų perdirbėjų, prekybininkų ir akvakultūros įmonių asociacijų bei mokslo institucijų atstovai. Komitetas prižiūrės, kaip įgyvendinama veiksmų programa, nagrinės ir tvirtins projektų atrankos kriterijus, svarstys pasiūlymus keisti programą bei nagrinės kitus klausimus.

Pirmajame stebėsenos komiteto posėdyje buvo patvirtintas komiteto darbo reglamentas, aptarta 2004-2006 m. Lietuvos žuvininkystės sektoriui skirta parama, įvardyti 2007-2013 metų laikotarpio pasikeitimai, palyginti su ankstesniuoju 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu, taip pat aptarti ir patvirtinti bendrieji, specialieji ir prioritetiniai projektų atrankos kriterijai. „Ne kartą įvairiuose susitikimuose teko išgirsti klausimą, kodėl tik dabar startuojame. Negalėjome skubėti, nes strateginiai dokumentai turėjo būti deramai parengti, glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Manau, kad mums pavyko rasti kompromisą ir naujoji programa yra racionalesnė, gerokai įvairiapusiškesnė, palyginti su 2004-2006 m. laikotarpio“, – neabejojo prof. K.Prunskienė.

Stebėsenos komiteto posėdyje savo iniciatyva, patariamojo balso teise dalyvavo Europos Komisijos atstovai. „Dabar, kai programa jau patvirtinta, labai svarbu, kad ji būtų sėkmingai iki 2015 metų įgyvendinta. Vykdant veiksmų programą, stebėsenos komitetas atliks labai reikšmingą vaidmenį. Tikiuosi, kad jūsų patirtis ir aktyvus dalyvavimas bus ypač naudingas“, – sakė platų socialinių partnerių ratą apžvelgusi Europos Komisijos atstovė Veronika Veits.

 

Nemažai diskusijų kilo dėl stebėsenos komiteto darbo reglamento turinio, tačiau, darbo grupei jį pakoregavus, stebėsenos komitetas reglamentą patvirtino. Jame nurodyta, kad pagrindinė stebėsenos komiteto veiklos forma bus posėdžiai, šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Klausimai į darbotvarkę bus įtraukiami komiteto pirmininko, jo pavaduotojo, narių ir Europos Komisijos atstovų iniciatyva. Komiteto sekretoriatas apie posėdį raštu informuos ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų. Prireikus posėdyje galės dalyvauti nepriklausomi ekspertai ir mokslininkai, kurių nuomonė bus rekomendacinio pobūdžio. Atskiriems klausimams nagrinėti iš komiteto narių bus formuojamos laikinos ar nuolatinės darbo grupės. Visi sprendimai bus įforminami posėdžio protokole.

 

Komiteto nariai išklausė pranešimą apie paramos panaudojimą įgyvendinant Lietuvos bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2004-2006 m. žuvininkystės priemones. Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos ES ir tarptautinių reikalų skyriaus vedėja Indrė Šidlauskienė informavo, kad 2004-2006 m. laikotarpiu buvo paskelbta 20 kvietimų teikti paraiškas. Iki š.m. vasario mėn. gautos 145 paraiškos, 30 paraiškų šiuo metu dar vertinama. Paramos sutartys už 55 mln. Lt (t.y. 93 proc. žuvininkystės priemonėms įgyvendinti numatytų lėšų) pasirašytos su 100 pareiškėjų. Į komiteto narių klausimą, kaip bus panaudotos likusios paramos lėšos, I.Šidlauskienė atsakė, kad šiuo metu jau paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui“, taip pat dėl kainų padidėjimo bei papildomų veiklų įtraukimo į projektą numatoma skirti papildomą paramą jau įgyvendinamiems projektams.

 

Posėdyje buvo pristatyti esminiai paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriui administravimo pokyčiai 2007-2013 metais. Ankstesniame finansiniame laikotarpyje vadovaujančios institucijos funkcijas atliko Finansų ministerija, dabar vadovavimą perims Žemės ūkio ministerija. Pasikeitus projektų administravimo tvarkai, pagal kompensacines priemones pateikti projektai bus vertinami tik Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. O investicinių projektų administravimas nesikeis – pirmiausiai jų tinkamumą vertins Nacionalinė mokėjimo agentūra, vėliau jie bus teikiami Žemės ūkio ministerijai, Projektų atrankos komitetui.

Išimtis bus taikoma tik kompensacinės priemonės „Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas“ atveju, nes norinčiųjų šia priemone pasinaudoti žvejų yra tikrai daug. Šios priemonės projektai bus administruojami kaip ir investicinių priemonių projektai.

 

Pasak I.Šidlauskienės, projekto tinkamumo vertinimo metu bus nustatoma, ar projektas atitinka atrankos kriterijus, t.y. ar projektas tinkamas gauti paramą iš Europos žuvininkystės fondo. Visi projektai, siekiantys gauti ES paramą, turi atitikti bendruosius atrankos kriterijus, o specialieji atrankos kriterijai yra parengti pagal atskiras priemones ir veiklos sritis. Prioritetiniai atrankos kriterijai vaidins lemiamą vaidmenį tuomet, jei bus pateikta daugiau projektų, negu yra lėšų.

Stebėsenos komitetui patvirtinus veiksmų programos įgyvendinimo projektų atrankos kriterijus, šiuo metu baigiamos rengti veiksmų programos prioritetinių krypčių ir priemonių įgyvendinimo taisyklės. Numatoma, kad pirmieji kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami balandžio mėnesį.

Share iconDalintis