Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įsigaliojo verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių pakeitimas

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) informuoja, kad 2020 m. gruodžio 2 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas  Nr. 3D-824 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – įsakymas).

Be kita ko, šiuo įsakymu reglamentuotas tinklų, naudojamų specializuotajai menkių žvejybai Baltijos jūros priekrantėje ir teritorinėje jūroje, akių dydis. Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių 90.10 punktas nustato, kad menkių specializuotajai žvejybai naudojamų statomųjų tinklų akių dydis – nuo 50 (100) mm iki 59 (118) mm.

Kvotų reglamento* priedo lentelėje „Rūšis: Atlantinės menkės Gadus morhua, Zona: 25–32 pakvadračių Sąjungos vandenys“ išnašoje (1) yra nurodyta: „2020 m. atlantinių menkių specializuotoji žvejyba neleidžiama. Galima tik priegauda.“

Todėl nuo 2020 m. gruodžio 2 d. Baltijos jūros priekrantėje ir teritorinėje jūroje ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą, turi nutraukti žvejybą statomaisiais tinklais, kurių akių dydis – nuo 50 (100) mm iki 59 (118) mm.

Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklės papildytos 881 punktu:

„881. Ūkio subjektas, statomaisiais 45 (90)–59 (118) mm akių dydžio tinklais ir/ar statomosiomis ūdomis kaip priegaudą sugavęs daugiau nei 10 proc. menkių, turi:

881.1. nedelsdamas informuoti Žuvininkystės tarnybą telefonu arba SMS žinute, nurodytu Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje;

881.2. Žuvininkystės tarnyba, gavusi ūkio subjekto pranešimą apie menkių priegaudos viršijimą, nedelsdama informuoja visus tame žvejybos bare žvejojančius ūkio subjektus ir Taisyklių 84 punkte nustatyta tvarka sustabdo visų tame žvejybos bare žvejojančių ūkio subjektų žvejybą statomaisiais 45 (90)–59 (118) mm akių dydžio tinklais ir/ar statomosiomis ūdomis trims kalendorinėms dienoms, skaičiuojant nuo paskutinio ūkio subjekto, žvejojančio tame bare, pranešimo apie tinklų ištraukimą;

881.3. ūkio subjektai, turintys teisę žvejoti atitinkamame žvejybos bare, gavę Žuvininkystės tarnybos pranešimą apie žvejybos sustabdymą, atitinkamame žvejybos bare nedelsdami nutraukia žvejybą statomaisiais 45 (90)–59 (118) mm akių dydžio tinklais ir/ar statomosiomis ūdomis ir apie tai informuoja Žuvininkystės tarnybą telefonu arba SMS žinute, nurodytu Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje;

881.4. Visos kaip priegauda sugautos menkės privalo būti tvarkomos pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytus reikalavimus.“

Su įsakymu galite susipažinti čia.

*2019 m. spalio 30 d. Tarybos reglamentas (ES) 2019/1838, kuriuo nustatomos 2020 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamos reglamento (ES) 2019/124 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos kituose vandenyse galimybėmis.

 

Share iconDalintis