Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas Dėl draudimo išmesti sužvejotas žuvis į jūrą

2015 m. gegužės 20 d. buvo priimtas bei jau įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2015/812, kuriuo dėl įpareigojimo iškrauti visą laimikį iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1379/2013 ir (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1434/98. Naujame techninių priemonių rinkinyje yra panaikinti arba iš dalies pakeisti bei papildyti nuostatai, kurie prieštaravo įpareigojimui iškrauti visas sužvejotas žuvis ir dėl kurių žvejai turėjo išmesti žuvis į jūrą. Tai nuostatos dėl mažiausio leidžiamų iškrauti žuvų dydžio, sužvejotų žuvų kiekio pagal rūšis ir priegaudos. Mažiausi leidžiamų iškrauti žuvų dydžiai yra pakeisti į mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius. Reglamente padaryti pakeitimai, kad netyčia sužvejotos žuvys, kurioms taikomas iškrovimo įpareigojimas ir kurios nepatenka į leidžiamų sužvejoti žuvų kiekio pagal procentinę dalį ribas arba į tam tikrų rūšių žuvų priegaudos ribas, turi būti iškrautos ir įskaičiuotos į kvotas. Rinkinyje 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1224/2009, nustatančiame Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB)Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 yra padaryti nuostatų dėl žvejybos žurnalo pildymo ir pateikimo, perkrovimo bei iškrovimo deklaracijos pildymo ir pateikimo, sugautų kiekių ir žvejybos pastangų registravimo bei kiti pakeitimai. Reglamentas papildytas nuostatomis dėl mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio sužvejotų žuvų laikymo atskirai ir tvarkymo taip, kad juos būtų galima atskirti nuo tiesiogiai žmonėms vartoti skirtų žuvininkystės produktų. Reglamente įterptas straipsnis dėl valstybių narių galimybės į su jų vėliava plaukiojančius laivus pasiųsti kontroliuojančius stebėtojus, kad jie atliktų žuvininkystės, kuriai taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, stebėseną.

Share iconDalintis