Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Gruodžio 21 d. ūkio subjektams bus paskirtos perleidžiamosios teisės naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai 2017-2019 metais

Informuojame, kad vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisių panaikinimo, perleidimo ir laikino perdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-636 „Dėl perleidžiamųjų teisių naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisių panaikinimo, perleidimo ir laikino perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ (toliau – Aprašas) 2016 m. gruodžio 21 d. 11.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) patalpose (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) vyks Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus paskirtos perleidžiamosios teisės naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai (toliau – perleidžiamosios teisės) 2017–2019 metais. Ūkio subjektai, perleidžiamųjų teisių skaičiavimams galės pasirinkti 3 kalendorinius metus iš 2006–2015 m. laikotarpio.

Teises naudoti žvejybos įrankius gali gauti ūkio subjektai, teisėtais pagrindais valdantys į Žvejojančių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje Lietuvos Respublikos žvejybos laivų sąrašą, patvirtintą Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-5 „Dėl Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūroje, Žvejojančių Baltijos jūroje Lietuvos Respublikos žvejybos laivų ir Žvejojančių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje Lietuvos Respublikos žvejybos laivų sąrašų patvirtinimo“ įtrauktą Lietuvos Respublikos žvejybos laivą (toliau – laivas).

Vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo 179 straipsnyje nustatytais principais teisės naudoti žvejybos įrankius suteikiamos Aprašo 4 punkte nurodytiems ūkio subjektams, vykdžiusiems priekrantės žvejybą bet kuriuos 3 kalendorinius metus iš paskutiniųjų 10-ies kalendorinių metų iki tų metų, kuriais yra suteikiamos teisės naudoti žvejybos įrankius.

Vienam ūkio subjektui, įskaitant su juo susijusius ūkio subjektus, kaip jie apibrėžti Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 12–19 dalyse (toliau – susiję ūkio subjektai), gali būti suteikta teisė naudoti ne daugiau kaip 10 procentų bendro priekrantės žvejyboje leidžiamo verslinės žvejybos įrankių kiekio (metrais).

Vienu laivu vykdyti verslinę žvejybą priekrantės žvejybos zonoje galima statomaisiais tinklais, neviršijant Žuvininkystės įstatymo173 straipsnio 4 dalyje nustatyto apribojimo. Ūkio subjektui gali būti suteikiama teisė naudoti po 4 km žvejybos įrankių 1 laivu keliuose žvejybos baruose.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 3D-680 „Dėl didžiausio leidžiamų naudoti statomųjų tinklų kiekio (metrais) priekrantės žvejybos baruose patvirtinimo“ patvirtintas didžiausias leidžiamų naudoti statomųjų tinklų kiekis (metrais) priekrantės žvejybos baruose:

 

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai 2017–2019 metais, ne vėliau nei iki 2016 m. gruodžio 13 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) pateikia:

  1. Aprašo 1 priede pateiktą prašymą, kuriame nurodo:

1.1.priekrantės žvejybos baro (-ų), kuriame (-iuose) nori gauti teises naudoti žvejybos įrankius, numerį (numerius) bei norimų kiekviename bare gauti teisių naudoti žvejybos įrankius kiekį (metrais).  Jei ūkio subjektas žvejojo keliuose žvejybos baruose, jis gali nurodyti, kaip duomenys apie jo sugautų žvejybos produktų kiekį turi būti padalinami tarp barų, kuriuose jis žvejojo, procentais (turi būti numatyta tokia pat dalis procentais barui visais pasirenkamais metais), bei konkretų žvejybos barą (-us), kuriame, taikant Aprašo 6 punkte nustatytus ribojimus, pirmiausia turėtų būti mažinama jam suteiktina teisė naudoti žvejybos įrankius;

1.2.kiekvienam pageidaujamam žvejybos barui pasirenkamus 3-jus kalendorinius metus iš paskutiniųjų 10-ies kalendorinių metų iki tų metų, kuriais yra suteikiama teisė naudoti žvejybos įrankius, kaip numatyta Žuvininkystės įstatymo 179 straipsnio 1 dalyje;

1.3. laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);

2. deklaraciją, kurios forma pateikiama Aprašo 2 priede, apie su juo susijusius ūkio subjektus arba apie su juo susijusių ūkio subjektų nebuvimą;

3. ūkio subjekto reorganizavimo dokumentus, kuriuose nurodytos reorganizuojamo ūkio subjekto teisių ir pareigų skaidymo arba jungimo sąlygos (jeigu tokios yra numatytos);

4. laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i).

 

Tel. pasiteirauti (8 46) 310 660.

Share iconDalintis