Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Gruodžio 15 d. bus skirstomos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2017–2019 metams

Informuojame, kad vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620 „Dėl perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau Aprašas) 2016 m. gruodžio 15 d. 10.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) patalpose (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) vyks Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus paskirtos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje (toliau –perleidžiamosios teisės) 2017–2019 metams. Perleidžiamosios teisės bus suteikiamos: rytinėms menkėms žvejoti  25–32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (toliau TJTT) pakvadračiuose, vakarinėms menkėms žvejoti 22–24 TJTT pakvadračiuose, strimelėms žvejoti 25–27, 28.2, 29 ir 32 TJTT pakvadračiuose, šprotams žvejoti 22–32 TJTT pakvadračiuose, lašišoms žvejoti 22–31 TJTT pakvadračiuose. Ūkio subjektai perleidžiamųjų teisių skaičiavimams galės pasirinkti trejus kalendorinius metus iš 2006–2015 m. laikotarpio.

Perleidžiamoji teisė suteikiama tik tiems ūkio subjektams, kurie teisėtais pagrindais valdo į Žvejojančių Baltijos jūroje Lietuvos Respublikos žvejybos laivų sąrašą, patvirtintą Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-5 „Dėl Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūroje, Žvejojančių Baltijos jūroje Lietuvos Respublikos žvejybos laivų ir Žvejojančių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje Lietuvos Respublikos žvejybos laivų sąrašų patvirtinimo“, įtrauktą Lietuvos Respublikos žvejybos laivą.

 

Ūkio subjektui pagal atskaitos duomenis perleidžiamoji teisė suteikiama, jeigu bent vienus metus iš paskutinių 2 kalendorinių metų iki tų metų, kuriais yra suteikiama perleidžiamoji teisė, jis naudojo (išskyrus atvejį, jeigu ūkio subjektas nenaudojo kvotos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių) savo kvotą tos rūšies žuvų, į kurių žvejybos galimybes yra suteikiama teisė, jeigu tuo laikotarpiu tos rūšies žuvų žvejyba nebuvo draudžiama.

 

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2017–2019 metais, ne vėliau nei iki 2016 m. gruodžio 6 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) pateikia:

1. Aprašo 1 priede nurodytą prašymą, kuriame nurodo:

  • norimas gauti perleidžiamąsias teises pagal žuvų rūšis ir žvejybos zonas;
  • Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);
  • pasirenkamus 3-jus kalendorinius metus iš 10-ies paskutinių kalendorinių metų, kaip numatyta Žuvininkystės įstatymo174 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse;

2. asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją;

3. užpildytą deklaraciją, nurodytą Aprašo 2 priede, apie su juo susijusius ūkio subjektus, kaip jie apibrėžti Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 12–19 dalyse, kurie valdo Lietuvos Respublikos žvejybos laivą (toliau – susiję ūkio subjektai);

4. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);

5. su juridinio asmens reorganizavimu susijusių dokumentų (reorganizavimo sąlygas, pirkimo-pardavimo sutartis, juridinių asmenų registro išrašą ir pan.) kopijas, jei ūkio subjektas, norintis gauti perleidžiamąją teisę, buvo reorganizuotas arba susikūrė po reorganizavimo per paskutinius 10 kalendorinių metų.

 

Telefonas pasiteirauti (8 46) 310 660.

Reikalingų dokumentų formos

Share iconDalintis