Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

EK dėmesys patiriantiems sunkumų dėl Rusijos apribojimų importui

Šią savaitę Europos Sąjungos jūrų ir žuvininkystės reikalų komisarė Maria Damanaki, reaguodama į žuvų produktų gamintojų asociacijų prašymą, kad Europos Komisija pasiūlytų veiksmus ir paramą ES gamintojams sumažinant prieš mėnesį Rusijos paskelbto ES žuvininkystės produktų draudimo poveikį, kreipėsi į Europos Parlamentą, Europos Tarybą bei į visas ES šalis nares. Europos Komisija imasi iniciatyvos išsiaiškinti visų Europos Sąjungos šalių narių patirtus nuostolius dėl sutrikdytų Europos Sąjungos prekybos ryšių su Rusija. Šiuo metu Europos Komisija atlieka tyrimą, skirtą įvertinti, kokios įtakos galėjo turėti pasikeitusios prekybos galimybės šalių narių prekybai, perdirbimo pramonės įmonių veiklai bei šalių narių rinkoms. Komisarė M. Damanaki ragina visas nukentėjusias šalis nares siųsti Europos Komisijai  informaciją, kad būtų galima tiksliai įvertinti esamą situaciją. Šią savaitę komisarė organizuoja susitikimus su žvejų bei pramonės asociacijų atstovais.

 

M. Damanaki priminė, jog Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas teikia finansinę pagalbą gamintojų organizacijoms, net jei jos neteko galimybės parduoti žuvis ar jų produktus Rusijai, t. y. neparduoti produktai tam tikrą laiką galėtų būti sandėliuojami, kol bus rastos naujos rinkos. Komisarė kviečia šalis nares kuo greičiau teikti finansinę pagalbą gamintojų organizacijoms, kadangi šioms priemonėms nereikia specialaus Europos Komisijos patvirtinimo. Finansavimo sąlygos nurodytos 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo 30 str. ir 2014 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 67 str.

 

Taip pat Tarybos reglamente (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 42 (1)a str. numatyta parama žvejams, tiesiogiai parduodantiems savo sužvejotas žuvis. Ši priemonė turėtų padėti žvejams tiesiogiai parduoti žuvis vietinei rinkai. To paties reglamento 90 str. numatoma parama vystyti rinkos intelektines priemones bei jas skleisti.

Share iconDalintis