Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl žvejybos velkamaisiais įrankiais rytinėje Baltijos jūros dalyje, įsigaliojus menkių žvejybos draudimui

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos gavo paklausimą dėl plekšnių žvejybos dugniniais tralais Baltijos jūros 26 ir 28 parajoniuose.

Informuojame, kad 2019 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo Reglamento (ES) 2019/1248,  kuriuo nustatomos priemonės didelei grėsmei, kilusiai rytinės Baltijos jūros dalies menkių (Gadus morhua) išteklių išsaugojimui, sumažinti (toliau – Reglamentas 2019/1248), 2 straipsnio (Neatidėliotinos priemonės) 1 dalis nustato, kad Sąjungos žvejybos laivams draudžiama žvejoti menkes ICES 24, 25 ir 26 pakvadračiuose, taip pat laikyti laive, perkelti, perkrauti, perdirbti laive arba iškrauti tame rajone sužvejotas menkes ar iš jų pagamintus žvejybos produktus. Reglamento 2019/1248 2 straipsnio 4 dalies a) punktas nustato, kad, nukrypstant nuo 1 dalies, toliau nurodyti Sąjungos žvejybos laivai įkelia į laivą ir laiko jame bet kokią menkių priegaudą: Sąjungos laivai, žvejojantys tralais, jūriniais užmetamaisiais tinklais arba panašiais žvejybos įrankiais, kurių tinklo akių dydis neviršija 45 mm, 24, 25 ir 26 pakvadračiuose.

Tačiau 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1241 Dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos Reglamentai (EB) Nr. 2019/2006, (EB) Nr. 1224/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentai (ES) Nr. 1380/2013, (ES) 2016/1139, (ES) 2018/973, (ES) 2019/472 ir (ES) 2019/1022 ir panaikinami Tarybos Reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005, VIII priedo (Baltijos jūra) B dalies (Tinklo akių dydžiai) 1 punktas nustato, kad pagrindiniai velkamųjų žvejybos įrankių tinklo akių dydžiai yra šie:

1.1. Nedarant poveikio įpareigojimui iškrauti laimikį, laivai turi naudoti T90 tipo tinklus, kurių akių dydis ne mažesnis kaip 120 mm, arba tinklus, kurių akių dydis ne mažesnis kaip 105 mm su įrengtu 120 mm BACOMA išplaukimo langu.

1.2. Nedarant poveikio įpareigojimui iškrauti laimikį ir nepaisant 1.1 punkto, Baltijos jūroje laivai gali naudoti toliau pateiktoje lentelėje nurodytus mažesnio akių dydžio tinklus, jeigu:

i) laikomasi toje lentelėje išdėstytų susijusių sąlygų, o atlantinių menkių priegauda neviršija 10 % bendro visų jūrų biologinių išteklių laimikio, iškraunamo po kiekvieno žvejybos reiso, gyvojo svorio.

Pagal Reglamento 2019/1248 7 dalį 4 dalyje nurodyta priegauda registruojama, iškraunama ir įskaičiuojama į atitinkamą kvotą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnį.

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013  Dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos Reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos Reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos Sprendimas 2004/585/EB (toliau – Reglamentas 1380/2013), 15 straipsnio (Įpareigojimas iškrauti laimikį) 4 dalies a) punktas numato, kad 15 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį netaikomas rūšims, kurių žvejyba draudžiama ir kurios yra nurodytos bendros žuvininkystės politikos srityje priimtame Sąjungos teisės akte.

Apibendrindami pateiktas teisės aktų nuostatas, informuojame, kad, žvejojant plekšnes Baltijos jūros 26-ame pakvadratyje dugniniu tralu T90 tipo tinklu, kurio akių dydis ne mažesnis kaip 120 mm, arba tinklu, kurio akių dydis ne mažesnis kaip 105 mm, su įrengtu 120 mm BACOMA išplaukimo langu, visa menkių priegauda paleidžiama atgal į jūrą, jos kiekį įrašant žvejybos žurnalo grafoje „paleista“. Baltijos jūros 28-ame pakvadratyje Reglamentas 2019/1248 žvejybos nereglamentuoja. Primename, kad šis reglamentas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

?

Share iconDalintis