Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl rekomendacijos verslinę žvejybą vykdantiems žvejams

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba), įvertinusi ankstesnių laikotarpių atlantinių menkių laimikius, siekdama išvengti didelės menkių priegaudos Baltijos jūros priekrantės vandenyse, ūkio subjektams, vykdantiems verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantės vandenyse, rekomenduoja nežvejoti žiauniniais tinklaičiais, kurių akies dydis yra 50–59 (100–118) mm.

Žuvininkystės tarnyba atkreipia ūkio subjektų dėmesį, kad 2019 m. spalio 30 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 2019/1838, kuriuo buvo nustatytos 2020 metams tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 2019/124 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos kituose vandenyse galimybėmis (toliau – Reglamentas), priedo lentelės „Rūšis: Atlantinės menkės „Gadus morhua“, Zona: 25–32 pakvadračių Sąjungos vandenys“ išnašoje (1) yra nurodyta: „2020 m. atlantinių menkių specializuotoji žvejyba neleidžiama. Galima tik priegauda.“.

Specializuotosios žvejybos sąvoka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje: „Specializuotoji verslinė žvejyba – verslinė žvejyba, kai vienos rūšies žuvų laimikis sudaro daugiau kaip 50 procentų bendro laimikio svorio ir (arba) kurioje naudojami verslinės žvejybos įrankiai tam tikrų rūšių žuvims gaudyti“.

Žuvininkystės tarnyba taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą jūrų vandenyse, taip pat ir Baltijos jūroje bei jos priekrantės vandenyse, atsitiktinai į verslinės žvejybos įrankius pakliuvus didesnei negu leidžiama priegaudai, privalo vykdyti 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, 15 straipsnio ir Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“, 43, 44 ir 94 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

Share iconDalintis