Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Biologinių duomenų rinkimas ir žvejybos pelaginiais tralais stebėjimas

Šių metų kovo 15 – 28 dienomis Žvejybos Baltijos jūros reguliavimo skyriaus vedėjas Tomas Zolubas stebėjo žvejybą pelaginiais tralais ir rinko biologinius žuvų mėginius pagal 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 812/2004, nustatantį priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 88/89 ir Lietuvos nacionalinę žuvininkystės duomenų rinkimo programą, kuri parengta pagal  2008/949/EB: 2008 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą, kuriuo priimama daugiametė Bendrijos programa pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 199/2008 dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo.Buvo tiriama žuvų kokybinė charakteristika (1 004 vnt.), iš papildomai paimtų 50 vnt. žuvų paimti otolitai žuvų amžiui nustatyti. Šie duomenys yra reikalingi tiek Lietuvos nacionalinės žuvininkystės duomenų rinkimo programai vykdyti, tiek Tarptautinei jūrų tyrinėjimų tarybai, kuri pagal Lietuvos ir kitų šalių pateiktus duomenis rengia ir teikia rekomendacijas Europos Komisijai dėl kitų metų kvotų dydžių. Be to, buvo nustatyta tralais sugautų žuvų rūšinė sudėtis ir užpildytos žvejybos kortelės. Tarp Baltijos jūroje pelaginiais tralais sugautų pelaginių žuvų banginių šeimos gyvūnų priegaudos nerasta. Dviejuose Lietuvos žvejybiniuose laivuose įdiegti elektroniniai žvejybos žurnalai, iš jų pavyko išsiųsti informaciją į duomenų bazę Lietuvoje.

Tomas Zolubas

Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vedėjas

Share iconDalintis