Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Balandžio 22 d. 26 žvejybos bare ūkio subjektams bus papildomai paskirtos perleidžiamosios teisės naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai 2020–2034 metais

Informuojame, kad atsižvelgiant į turinčių perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai (toliau – perleidžiamoji teisė) 26 žvejybos bare ūkio subjektų prašymus,  vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisių panaikinimo, perleidimo ir laikino perdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-636 „Dėl Perleidžiamųjų teisių naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisių panaikinimo, perleidimo ir laikino perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), ir Žuvininkystės įstatymo 179 straipsnio 2 dalimi, 2020 m. balandžio 22 d. 11.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) patalpose (J. Janonio g. 24, 328 kabinetas, Klaipėda) vyks Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis. Šiame posėdyje bus skirstomos likusios nepaskirstytos perleidžiamosios teisės žvejybai 26 žvejybos bare 2020–2034 metams, posėdyje suteikiant perleidžiamąsias teises pagal ūkio subjektų pasirinktų kalendorinių metų ataskaitinius duomenis.

Perleidžiamąsias teises gali gauti ūkio subjektai, teisėtais pagrindais valdantys Lietuvos Respublikos žvejybos laivą (toliau – laivas), įtrauktą į Žvejojančių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje Lietuvos Respublikos žvejybos laivų sąrašą, patvirtintą Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-5 „Dėl Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūroje, Žvejojančių Baltijos jūroje Lietuvos Respublikos žvejybos laivų ir Žvejojančių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje Lietuvos Respublikos žvejybos laivų sąrašų patvirtinimo“.

Vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo 179 straipsnyje nustatytais principais, perleidžiamosios teisės suteikiamos Aprašo 4 punkte nurodytiems ūkio subjektams, vykdžiusiems priekrantės žvejybą bet kuriais 3 kalendoriniais metais iš paskutiniųjų 10-ies kalendorinių metų iki tų metų, kuriais yra suteikiamos perleidžiamosios teisės. Jeigu visą perleidžiamąją teisę ar jos dalį ūkio subjektas perleido mažiau kaip prieš 3 kalendorinius metus iki perleidžiamosios teisės galiojimo pabaigos, iš naujo perleidžiamoji teisė skaičiuojama pagal paskutinių 3 kalendorinių metų iki perleidžiamosios teisės galiojimo pabaigos ataskaitinius duomenis.

Vienam ūkio subjektui, įskaitant su juo susijusius ūkio subjektus, kaip jie apibrėžti Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 12–19 dalyse (toliau – susiję ūkio subjektai), gali būti suteikta perleidžiamoji teisė naudoti ne daugiau kaip 10 procentų bendro priekrantės žvejyboje leidžiamo verslinės žvejybos įrankių kiekio (metrais).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 3D-680 „Dėl didžiausio leidžiamų naudoti statomųjų tinklų kiekio (metrais) priekrantės žvejybos baruose patvirtinimo“ patvirtintas didžiausias leidžiamų naudoti statomųjų tinklų kiekis (metrais) priekrantės žvejybos baruose.

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises žvejybai 26 žvejybos bare 2020–2034 metams, ne vėliau nei iki 2020 m. balandžio 15 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (J. Janonio g. 24, Klaipėda) pateikia:

1. Aprašo 1 priede patvirtintą prašymą, kuriame nurodo:

1.1. norimų 26 žvejybos bare gauti perleidžiamųjų teisių kiekį (metrais);

1.2. pasirenkamus 3-us kalendorinius metus iš paskutiniųjų 10-ies kalendorinių metų iki tų metų, kuriais yra suteikiama perleidžiamoji teisė, kaip numatyta Žuvininkystės įstatymo 179 straipsnio 1 dalyje, arba, jeigu visą perleidžiamąją teisę ar jos dalį ūkio subjektas perleido,– pasirenkamus paskutinius 3 kalendorinius metus iki perleidžiamosios teisės galiojimo pabaigos;

1.3. laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us).

2. deklaraciją, kurios forma pateikiama Aprašo 2 priede, apie su juo susijusius ūkio subjektus arba apie su juo susijusių ūkio subjektų nebuvimą.

3. ūkio subjekto reorganizavimo dokumentus, kuriuose nurodytos reorganizuojamo ūkio subjekto teisių ir pareigų skaidymo arba jungimo sąlygos (jeigu tokios yra numatytos).

4. laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i).

Daugiau informacijos tel. (8 700) 14 916.

DOKUMENTAI (prašymo forma, deklaracija)

Share iconDalintis