Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

AUKCIONAS DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS KVOTAS SUTEIKIMO

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) skelbia aukcioną dėl perleidžiamųjų teisių suteikimo (toliau – aukcionas) į 2014 m. žvejybos kvotas šiuose vidaus vandens telkiniuose:

1. Alkos (3 826 ha), Minijos (685 ha), Smalkų (755 ha), Staniškių (1 130 ha), Kulinų (598 ha), Šakūnėlių (395 ha), Veržės (1 773 ha) Nausėdų – Plaušvarių (2 686 ha), Plaškių (1 500 ha) , Šilgalių (543 ha), Pakalnės (629 ha), Uostadvario (1 380 ha), Vorusnės (755 ha), Šyšos (1 577 ha), Sausgalvių (2 868 ha) ir Piktupėnų (1 170 ha) polderiuose.

2. Nemuno atkarpoje Jurbarko–Šilutės r. riba–Rusnė dėl 3 000 kg nėgių.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas bus suteikiamos ir žvejybos kvotos skiriamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą. Fizinis asmuo pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

1.2. vandens telkinio (-ių), kuriame (-iuose) nori gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą, pavadinimą (-us). Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti teisę į nėgių žvejybos kvotą, nurodo nėgių žvejybos kvotos dydį (vienam ūkio subjektui gali būti suteikta ne didesnė kaip 10 proc. žvejybos limito dalis).

1.3. ar yra pasinaudojęs Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ Europos Sąjungos parama , ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą;

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede.

4. Pažymą, kad yra žvejybos įmonių asociacijos arba žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos narys (jeigu priklauso minėtoms organizacijoms).

5. Jeigu ūkio subjektas yra pasirašęs sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių Kuršių mariose naudojimu, pateikia šios sutarties kopiją.

6. Atskirame voke, užklijuotame taip, kad dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo, pateikia banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB DNB banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

Ant voko turi būti užrašoma „Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos“, nurodomas vandens telkinio pavadinimas (ai), ūkio subjekto pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas bei žodis „AUKCIONUI“.

Pradinė aukciono kaina:

1. Už perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą viename polderyje – 60 Lt.

2. Už perleidžiamąją teisę į nėgių žvejybos Nemune kvotą – 4 Lt/100 kg.

Dokumentai dėl dalyvavimo aukcione priimami iki š.m. birželio 16 d. 16 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Aukcionas vyks š. m. birželio 20 d. 11 val. Žuvininkystės įmonių asociacijos ,,Lampetra“ salėje (Lietuvininkų g. 26-3, Šilutė).

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

 

 

 

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministerijos

Direktorius

Vytautas Grušauskas

Share iconDalintis