Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Aukcionas dėl perleidžiamųjų teisių į nėgių žvejybos kvotas suteikimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) informuoja, kad š. m. rugsėjo 16 d. 11 val. Žuvininkystės tarnybos patalpose, esančiose Klaipėdoje, Naujoji uosto g. 8A, vyks Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdis, kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į šias 2014 m. nėgių žvejybos kvotas: Šventosios (Baltijos jūra) upėje (Kretingos r. ir Palangos mieste, išskyrus atkarpą nuo žiočių iki tilto Šventojoje) – 2 000 kg ir Nemuno atkarpoje Jurbarko – Šilutės r. riba – Rusnė – 2 700 kg. Vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo 142 str. 3 p. 1 dalimi, vienam ūkio subjektui gali būti suteikiama ne daugiau kaip 10 proc. žvejybos limito dalies.

 

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas (toliau – aukcionas) Žuvininkystės tarnybai pateikia:

 

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

 

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą. Fizinis asmuo pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

 

1.2. vandens telkinio (-ių), kuriame (-iuose) nori gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą, pavadinimą (-us) ir žvejybos kvotos (ų) dydį.

 

1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

 

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

 

3. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede.

 

4. Pažymą, kad yra žvejybos įmonių asociacijos arba žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos narys (jeigu priklauso minėtoms organizacijoms).

 

5. Atskirame voke, užklijuotame taip, kad dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo, pateikia banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB DNB banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

 

Ant voko turi būti užrašyta „Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos“, nurodytas vandens telkinio (-ių) pavadinimas (-ai), ūkio subjekto pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas bei žodis „AUKCIONUI“.

 

Pradinė aukciono kaina – už perleidžiamąją teisę į nėgių žvejybos kvotą – 4 Lt/100 kg.

 

Dokumentai dėl dalyvavimo aukcione priimami iki š.m. rugsėjo 11 d. 17 val. Žuvininkystės tarnybos centrinėje būstinėje Vilniuje, J. Lelevelio g. 6, 510 kab.

 

Telefonas pasiteirauti (8 5) 2391 187.

Share iconDalintis